Mám zájem o Naši stravenku


Prosím vyplňte: ve formátu:

Děkujeme za váš zájem. V nejbližší době vás budeme kontaktovat.

Bohužel se zprávu nepodařilo odeslat zkuste to prosím později

Chyba v ověřování robota!

Probíhá odesílání ...

Pravidla marketingové akce

1. Akci pořádá:

společnost Lidl stravenky v.o.s.
se sídlem: Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČO: 05433720
DIČ: CZ 05433720 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. A 77555 (dále jen „Pořadatel“)

 

2. Termín Akce:

Marketingová akce Naše stravenka (dále jen „Akce“) probíhá od 15. 10. 2018 (00:00:00) do 31. 12. 2018 (23:59:59) (dále jen „Doba konání Akce“).

 

3. Výhra v Akci:

Pořadatel uhradí vylosovanému výherci Akce pohoštění (jídlo a pití, dále jen „Catering“) v hodnotě 100 000 Kč. Catering doručíme na místo v České republice a v čas, na kterém se s výhercem dohodneme podle jeho potřeb.

Catering dodá výherci třetí strana (dále jen „Dodavatel“) na náklady Pořadatele. Výběr Dodavatele provádí a přesný předmět Cateringu určuje Pořadatel.

 

4. Účast v Akci:

Účastníkem Akce může být pouze podnikatel v souvislosti se svou podnikatelskou činností v ČR nebo veřejnoprávní korporace v souvislosti se svou činností (například obec, příspěvková organizace nebo organizační složka státu), ve všech případech za předpokladu, že účastník má adresu pro doručování na území ČR; z účasti v Akci jsou vyloučeny veškeré další subjekty, zejména spotřebitelé.

Účastníky Akce se nemohou stát zaměstnanci Pořadatele (a to ani, pokud by v souvislosti se svou podnikatelskou činností splnili shora uvedenou podmínku), dalších společností skupiny Lidl v ČR a osoby blízké těmto osobám.

Účastník Akce se zapojí do Akce tím, že v Době trvání Akce naplní všechny následující podmínky (osoba, která splnila všechny podmínky, dále jen „Účastník Akce“):

- přihlásí se do Akce prostřednictvím formuláře dostupného na www.nasestravenka.cz/soutez (dále jen „Formulář“) a tam odsouhlasí tyto Podmínky,

- řádně uzavře s Pořadatelem platnou rámcovou smlouvu o zajištění stravování, jejímž předmětem je dodávka stravenek vydávaných pořadatelem (dále jen „Smlouva“),

- učiní veškerá jednání potřebná případně k nabytí účinnosti Smlouvy (například zveřejnění Smlouvy v registru smluv),

- na základě Smlouvy u Pořadatele pro své zaměstnance platně a účinně objedná a řádně a včas zaplatí a převezme stravenkovou kartu „Naše stravenka“ (dále jen „Stravenková karta“) a

- na základě Smlouvy u Pořadatele na Stravenkovou kartu svých zaměstnanců platně a účinně objedná a řádně a včas zaplatí elektronické stravenky.

Každá jednotlivá podmínka musí být splněna právě v Době trvání Akce; dojde-li ke splnění byť jediné podmínky před Dobou trvání Akce nebo po ní, příslušná osoba se Akce neúčastní, a to bez ohledu na důvod, pro který nebyla některá podmínka v Době trvání Akce splněna. Podmínkou účasti v Akci není složení jakéhokoliv vkladu či sázky nad rámec běžného plnění dle Smlouvy ve shora uvedeném rozsahu za podmínek, které dle Smlouvy platí i mimo Dobu trvání Akce.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Akci nebo jednající v rozporu s těmito Pravidly nebudou do Akce zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v Akci, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, ztrácí nárok na výhru a výhra se nepředá.

 

5. Způsob výběru výherců

Výherci budou vybráni formou losování. Losování proběhne nejpozději do 31. ledna 2019.

Výhercem se může stát pouze Účastník Akce.

 

6. Oznámení o výhře

O své výhře bude výherce vyrozuměn prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři nebo jiným vhodným způsobem. Výherce bude o výhře informován způsobem uvedeným v předchozí větě do 25 pracovních dnů od losování.

Součástí informace o výhře bude i žádost o zaslání kontaktních údajů pro dohodu o doručení výhry. Výherce je povinen spojit se se zástupcem Pořadatele způsobem uvedeným v rámci e-mailové či jiné zprávě obsahující oznámení o výhře, a to do 48 hodin od data přijetí takovéto zprávy. V případě, že se výherce v uvedené lhůtě s Pořadatelem nespojí, jeho nárok na výhru zaniká.

Výherce je povinen sdělit Pořadateli místo na území ČR, kam má být Catering doručen. Místo doručení Cateringu musí být přístupné přiměřeně velkým motorovým vozidlem bez zvláštního povolení a poplatku a musí být možné v jeho bezprostřední blízkosti zaparkovat.

Na základě přihlášení a komunikace mezi Pořadatelem a výhercem, oznámí Pořadatel výherci definitivní místo a čas doručení výhry, tj. Cateringu.

 

7. Předání výhry

Výherce je povinen poskytnout součinnost při převzetí Cateringu. Výherce zejména odpovídá za to, aby ve stanovený čas ve stanoveném místě (dle oznámení Pořadatele) byl přítomen zástupce výherce oprávněný výhru převzít. Výherce bere na vědomí, že Pořadatel je oprávněn předat výhru jakékoliv osobě, která bude ve stanovený čas na stanoveném místě přítomna a prohlásí, že je oprávněna zastupovat výherce.

Výherce se zavazuje potvrdit písemně Dodavateli či Pořadateli převzetí výhry.

Výherce se zavazuje umožnit Pořadateli bezplatně účast při předání výhry v prostorách výherce a pořízení přiměřené audiovizuální dokumentace z předání výhry. Výherce souhlasí s tím, že takováto přiměřená audiovizuální dokumentace může být Pořadatelem (a v návaznosti i třetími osobami) bezplatně využita pro informační a marketingové účely Pořadatele, zejména pro tiskovou zprávu o Akci na internetových stránkách Pořadatele. Výherce je povinen předem prokazatelně informovat osoby, které pozve na převzetí výhry (především své zaměstnance či obchodní partnery), o tom, že z předání výhry bude Pořadatelem pořizována uvedená audiovizuální dokumentace; výherce je povinen na výzvu Pořadatele doložit, že uvedenou informaci uvedeným osobám poskytl.

Výherce přebírá odpovědnost za řádné nakládání s předmětem výhry od jeho převzetí; výherce je povinen Catering při převzetí prohlédnout za účelem zjištění zjevných vad. Výherce je povinen při konzumaci Cateringu počínat si s přiměřenou opatrností.

 

8. Všeobecné podmínky Akce

Účastí v Akci vyjadřuje Účastník Akce svůj souhlas s Pravidly Akce a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhru v Akci není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích; právo na výhru nelze postoupit ani jinak převést jiné osobě a nelze ho ani použít k započtení. Nepřevzatá výhra propadá Pořadateli Akce. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojenou s dodávkou výhry výherci. Výhry nelze reklamovat. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu výhry. Výherce je povinen zaevidovat výhru v souladu s platnými a účinnými účetními a daňovými předpisy.

Pořadatel Akce je oprávněn bez náhrady Akci pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla; o změně či doplnění Pravidel Akce informuje Pořadatel vhodným způsobem, zejména na svých internetových stránkách. Pravidla Akce mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech Pořadatele v souvislosti s Akcí, avšak tato úplná Pravidla Akce jsou považována v rámci Akce za jediná, úplná a konečná.

 

9. Zpracování osobních údajů

Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje Účastníků Akce, kteří jsou fyzickými podnikajícími osobami, a dále kontaktních osob Účastníků Akce (společně dále jen „Subjekty údajů“), které Účastník Akce uvede ve Formuláři, a to dle níže uvedených podmínek. Účelem zpracování těchto osobních údajů je plnění smluvního vztahu mezi Pořadatelem a Účastníkem Akce, který vznikne účastí Účastníka Akce v Akci. Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, a jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Osobní údaje obsažené ve Formuláři bude Pořadatel dále zpracovávat za účelem plnění Rámcové smlouvy o stravování, jejíž uzavření je jednou z podmínek pro účast v této Akci. Podmínky tohoto zpracování osobních údajů jsou obsaženy v příloze č. 3 Rámcové smlouvy o stravování a dále v prohlášení o ochraně soukromí dostupném na https://www.nasestravenka.cz/prohlaseni-o-ochrane-soukromi .

Pořadatel bude osobní údaje Subjektů údajů zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci Akce, a to max. po dobu 3 měsíců od skončení Doby konání Akce. V případě výherců bude Pořadatel také zpracovávat jejich osobní údaje pro marketingové účely spočívající v propagaci Pořadatele a jím pořádaných Akcí formou pořízení podobizen a audiovizuálních záznamů výherců z výběru výher a jejich zveřejnění v propagačních materiálech Pořadatele, na jeho webových stránkách, na jeho facebookovém či twitterovém profilu a kanálu Pořadatele na Youtube, a to max. po dobu 2 let o skončení Doby konání Akce.

Účastník Akce uděluje svým zapojením do Akce Pořadateli souhlas s pořízením jeho podobizny a/nebo audiovizuálních záznamů a jejich zveřejněním dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 84 a násl.), pokud je fyzickou osobou podnikající. Ostatní Účastníci Akce účastí v Akci vůči Pořadateli prohlašují, že získali od kontaktních osob, příp. jiných osob, které je při převzetí výhry zastoupí, výše uvedený souhlas ve prospěch Pořadatele.

Osobní údaje Subjektů údajů bude Pořadatel zpracovávat sám, příp. tím v souladu s požadavky GDPR pověří třetí osobu (např. některou ze společností ze skupiny Schwarz, jejímž členem je i Pořadatel).

Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí Subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:

  • právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává;
  • právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů.

Subjekty údajů se navíc mohou se svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Výše uvedená práva mohou Subjekty údajů uplatnit u Pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích, příp. na e-mailové adrese obchod@nasestravenka.cz.

V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou Subjekty údajů obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@lidl.cz.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla Akce jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele na adrese www.nasestravenka.cz/soutez , a zároveň jsou uložena v písemné podobě k nahlédnutí v jeho sídle.

 

Měříme, ladíme a vylepšujeme,aby pro vás prohlížení webu bylo co nejpříjemnější. Proto si potřebujeme ukládat data o používání webu. Více informací

Nastala chyba.