Loading...

Účinné od 1. 12. 2021.

BENEFITY a. s., se sídlem CORSO Karlín, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 27095231, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 8967 (dále jen „BENEFITY“), vydává v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o platebním styku tyto Podmínky pro digitalizované platební karty (dále jen „Podmínky“).

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Podmínky upravují digitalizaci Víceúčelových elektronických poukázek a používání digitalizovaných Víceúčelových elektronických poukázek prostřednictvím aplikací třetích stran (např. Apple Pay[1], Google Pay™[2], Garmin Pay) – dále jen „Aplikace“. Víceúčelovými elektronickými poukázkami se pro účely Podmínek rozumí i vybrané stravenkové a benefitní karty. Vybrané Víceúčelové elektronické poukázky lze postupem stanoveným poskytovatelem Aplikace a těmito Podmínkami digitalizovat, tj. přidat do Aplikace nahrané v mobilním zařízení Držitele karty, tj. osoby, které byla Víceúčelová elektronická poukázka vydána a která ji standardně používá, a následně používat k bezkontaktnímu placení s využitím technologie NFC a platbám na internetu. Aplikace mohou umožňovat i další funkce, např. zobrazení platebních transakcí iniciovaných prostřednictvím digitalizovaných Víceúčelových elektronických poukázek.
 2. Pojmy s počátečními velkými písmeny mají význam definovaný v těchto Podmínkách, Obchodních podmínkách pro zaměstnavatele, příp. příslušných obchodních podmínkách pro předplacené karty (Obchodní podmínky pro zaměstnavatele a příslušné obchodní podmínky pro předplacené karty dále společně jen „Karetní podmínky“).
 3. Otázky neupravené Podmínkami se řídí Karetními podmínkami (není-li v Podmínkách sjednáno jinak a připouští-li to její povaha, uplatní se na digitalizovanou Víceúčelovou elektronickou poukázku ujednání Karetních podmínek upravující Víceúčelovou elektronickou poukázku). V případě rozporu mezi Podmínkami a Karetními podmínkami mají přednost Podmínky.
 4. Podmínky se stávají součástí smlouvy mezi BENEFITY a Držitelem karty (zaměstnavatelem Držitele karty) okamžikem jejich odsouhlasení v rámci procesu digitalizace Víceúčelové elektronické poukázky.
 5. Podmínkou digitalizace Víceúčelové elektronické poukázky a jejího používání prostřednictvím Aplikace je rovněž přijetí podmínek příslušného poskytovatele Aplikace.
 6. Funkčnost Aplikace a způsob jejího používání jsou upraveny v podmínkách poskytovatele Aplikace.

II. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

 1. Seznam Víceúčelových elektronických poukázek umožňujících digitalizaci prostřednictvím jednotlivých Aplikací a podmínky pro jejich digitalizaci (např. požadavky na operační systém mobilního zařízení) a používání jsou dostupné na webových stránkách společnosti BENEFITY, případně na příslušném servisním webu předplacené, stravenkové nebo benefitní Víceúčelové elektronické poukázky (adresa příslušného webu pro předplacené Víceúčelové elektronické poukázky je uvedena na jejich nosiči) - dále jen „Webové stránky“.
 2. Digitalizovat lze pouze Víceúčelovou elektronickou poukázku Držitele staršího 13 let.
 3. Společnost BENEFITY není poskytovatelem Aplikací ani nositelem jakýchkoli práv k nim (zejména práv duševního vlastnictví), neodpovídá za jejich funkčnost a případné vady.
 4. Vedle povinností sjednaných za účelem ochrany Víceúčelové elektronické poukázky a jejích bezpečnostních prvků v Karetních podmínkách se Držitel karty k zajištění bezpečnosti digitalizované Víceúčelové elektronické poukázky zavazuje rovněž:
 • chránit před ztrátou / odcizením / zneužitím mobilní zařízení, jehož prostřednictvím lze digitalizovanou Víceúčelovou elektronickou poukázku použít (dále jen „Zařízení“);
 • neumožnit provádění platebních transakcí prostřednictvím Zařízení (Aplikace) jiné osobě;
 • chránit před možným zneužitím veškeré bezpečnostní prvky digitalizované Víceúčelové elektronické poukázky / Aplikace / Zařízení;
 • ujistit se při aktivaci biometrického snímače (např. čtečky otisků prstů), že jsou prostřednictvím Zařízení zpracovány pouze jeho biometrické údaje;
 • zajistit, aby bylo Zařízení vybaveno:

o   aktualizovaným operačním systémem (pravidelné aktualizace zajišťují odstranění bezpečnostních slabin systému odhalených až při jeho využívání);

o   aktualizovaným internetovým prohlížečem z doporučeného SW vybavení vystaveného na Webových stránkách;

o   funkčním (trvale zapnutým) a aktualizovaným antivirovým programem s nastavením pravidelné antivirové kontroly Zařízení (pokud to typ Zařízení umožňuje);

 • nestahovat a neinstalovat do Zařízení programy, které lze volně získat na internetu, u nichž si nemůže být v dostatečné míře jist, že neobsahují viry nebo spyware, případně že pocházejí ze zdroje, který je důvěryhodný;
 • instalovat do Zařízení pouze programy z důvěryhodných zdrojů nebo zdrojů doporučených výrobcem Zařízení (např. Google Play a App Store[3]) a věnovat dostatečnou pozornost oprávněním požadovaným instalovaným programem;
 • nepoužívat Aplikaci v Zařízení, u něhož byla provedena změna nastavení, tzv. „root“ (tyto změny mohou vést k narušení bezpečnosti Zařízení, např. snížením jeho odolnosti proti škodlivému softwaru);
 • mít Zařízení pod trvalou kontrolou a využívat takové zabezpečení, které zabrání třetí osobě v přístupu do Zařízení (např. zabezpečení Zařízení pomocí vstupního hesla);
 • využívat pouze datové připojení poskytnuté mobilním operátorem, případně bezpečnou WiFi síť;
 • používat výlučně Zařízení důvěryhodné a řádně zabezpečené;
 • seznamovat se s bezpečnostními upozorněními zasílanými pomocí elektronických kanálů (např. prostřednictvím Internetového bankovnictví) a dodržovat je.
 1. Prostřednictvím jednoho Zařízení nesmějí být digitalizovány Víceúčelové elektronické poukázky různých Držitelů.
 2. Platební transakci iniciovanou prostřednictvím digitalizované Víceúčelové elektronické poukázky její Držitel autorizuje způsobem sjednaným v podmínkách poskytovatele příslušné Aplikace (např. zadáním bezpečnostního kódu, pomocí otisku prstu, rozpoznáním obličeje apod.).
 3. Platnost digitalizované Víceúčelové elektronické poukázky je omezena datem exspirace fyzické či virtuální Víceúčelové elektronické poukázky, od které je odvozena (pokud dojde k její obnově či vydání náhradní Víceúčelové elektronické poukázky, pak datem exspirace obnovené / náhradní Víceúčelové elektronické poukázce).
 4. Digitalizovat nelze Víceúčelovou elektronickou poukázku, která nebyla aktivována (s výjimkou popsanou v bodě 9).
 5. Pokud dojde k vydání obnovené/náhradní fyzické či virtuální Víceúčelové elektronické poukázky za Víceúčelovou elektronickou poukázku, která již byla digitalizována, zůstává digitalizovaná Víceúčelová elektronická poukázka plně funkční bez ohledu na to, zda došlo k aktivaci obnovené / náhradní Víceúčelové elektronické poukázky, se kterou je svázána. Výše uvedené neplatí pro předplacené Víceúčelové elektronické poukázky.
 6. Odebrání digitalizované Víceúčelové elektronické poukázky z Aplikace nemá vliv na platnost a funkčnost fyzické či virtuální Víceúčelové elektronické poukázky, od které byla odvozena.
 7. Společnost BENEFITY je po předchozím zveřejnění na Webových stránkách oprávněna kdykoli ukončit podporu fungování digitalizovaných Víceúčelových elektronických poukázek v rámci kterékoli Aplikace.

III.         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Společnost BENEFITY zpracovává osobní údaje Držitele karty v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a s jejím plněním. Detailní informace související se zpracováním osobních údajů, stejně jako další informace o právech subjektu osobních údajů, které souvisí se zpracováním jeho osobních údajů, jsou uvedeny v dokumentu „Informace o pracování osobních údajů“ přístupném na webových stránkách a v provozních prostorách společnosti BENEFITY (dále jen „Informační memorandum“). Osobní údaje ve smyslu Podmínek budou zpracovávány po dobu určenou Informačním memorandem.
 2. V rámci vložení Víceúčelové elektronické poukázky do Aplikace jsou Držitelem karty zadávány následující údaje: číslo Víceúčelové elektronické poukázky, datum exspirace Víceúčelové elektronické poukázky a CVV/CVC kód Víceúčelové elektronické poukázky. Tyto údaje poskytovatel Aplikace doplňuje o u něj vedené údaje v rozsahu jména, příjmení a adresy Držitele karty a následně zasílá ČSOB. ČSOB po akceptaci podmínek poskytovatele Aplikace Držitelem karty předá veškeré uvedené údaje příslušnému zpracovateli karetních transakcí (např. SIA S.p.A.), který provede kontrolu jejich základních parametrů a v případě jejich schválení je předá zpět ČSOB. ČSOB po provedení vlastní kontroly údajů za součinnosti zpracovatele karetních transakcí zašle SMS zprávou Držiteli karty ověřovací kód, jehož zadání v Aplikaci je podmínkou pro digitalizaci Víceúčelové elektronické poukázky.
 3. V souvislosti s užíváním Aplikace bude docházet ke zpracování zejména těchto osobních údajů a dat: jméno a příjmení, číslo, datum exspirace a CVV/CVC Víceúčelové elektronické poukázky, a to za účelem digitalizace Víceúčelové elektronické poukázky a zobrazování historie platebních transakcí provedených Víceúčelovou elektronickou poukázkou.
 4. V souladu s Informačním memorandem společnosti BENEFITY jako správce (event. zpracovatele, je-li správcem zaměstnavatel Držitele karty) osobních údajů na základě oprávněného zájmu pořizuje a uchovává záznamy komunikace s Držiteli karet (telefonní hovory, e-maily, online chat), a to pro účely jejich obsluhy a poskytování kvalitního klientského servisu, zejména pak pro vyřizování jejich požadavků či podnětů. Záznamy mohou být použity i jako důkazní prostředek v případě sporu. Nahrávání telefonických rozhovorů společnosti BENEFITY rovněž nařizují některé právní předpisy.
 5. Za účelem zajištění fungování Aplikace je společnost BENEFITY oprávněna předávat jejímu poskytovateli informace o transakcích realizovaných jejím prostřednictvím. Použití těchto údajů ze strany poskytovatele Aplikace upravují jím vydané podmínky dostupné na jeho webových stránkách.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Společnost BENEFITY je oprávněna navrhnout Držiteli karty (zaměstnavateli Držitele karty) změnu Podmínek prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem, a to alespoň 2 měsíce přede dnem její plánované účinnosti. Ve stejné lhůtě společnost BENEFITY zveřejní návrh změny i na Webových stránkách. O návrhu změny Držitele karty informuje prostřednictvím e-mailu nebo SMS.
 2. Pokud Držitel karty (zaměstnavatel Držitele karty) návrh na změnu Podmínek do dne její navrhované účinnosti neodmítne, platí, že jej přijal; v opačném případě má Držitel karty (zaměstnavatel Držitele karty) právo smlouvu, na základě které přijal Podmínky, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět.
 3. Odchylně od předchozího odstavce strany sjednávají, že změnu, která nemá pro Držitele karty negativní vliv, je společnost BENEFITY oprávněna provést s okamžitou účinností. Takovou změnou může být zejména:
 • úprava provedená výhradně ve prospěch Držitele karty;
 • úprava způsobená doplněním nové služby, která nemá vliv na stávající poplatky;
 • změna názvu služby, která nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran;
 • úprava vedená snahou o zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb nebo vyvolaná technologickým rozvojem;
 • úprava údajů informační povahy.
 1. O uvedených změnách informuje společnost BENEFITY Držitele karty zpravidla s přiměřeným předstihem zveřejněním na Webových stránkách nebo jiným vhodným způsobem.
 2. Držitel karty (zaměstnavatel Držitele karty) může smlouvu, na základě které přijal tyto Podmínky, vypovědět oznámením doručeným společnosti BENEFITY s 1měsíční výpovědní dobou; společnost BENEFITY tuto smlouvu může vypovědět oznámením doručeným Držiteli karty a/nebo zaměstnavateli Držitele karty s 2měsíční výpovědní dobou.

 

[1] Apple Pay je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích.

[2] Google Pay je ochrannou známkou společnosti Google LLC.

[3] App Store je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích.

 

Měříme, ladíme a vylepšujeme, aby pro vás prohlížení webu bylo co nejpříjemnější. Proto si potřebujeme ukládat data o používání webu. Více informací