Loading...

Podmínky používání stravenkové karty „Naše stravenka“

DEFINICE

Benefit

možnost úhrady stravování a nákupu potravin u Partnerů prostřednictvím Karty jako výhoda poskytovaná Zaměstnavatelem Strávníkovi ve smyslu § 6 odst. 9 písm. b) Zákona o daních z příjmů

Benefity

BENEFITY a.s., se sídlem Corso Karlín, Křižíková 237/36a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 270 95 231, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8967

Bod

elektronická stravenka (poukázka na stravování) v hodnotě 1 (jedna) Kč, vydávaná společností Benefity a evidovaná na Kartě s přesností na 0,01 Kč, která slouží výhradně k úhradě stravování u Partnerů

Call centrum ČSOB

Call centrum Benefity

call centrum provozované společností ČSOB dostupné 24 hodin denně / 7 dní v týdnu na telefonním čísle +420 499 900 202 pro realizaci požadavků Strávníků (Zaměstnavatelů) na zablokování Karet

call centrum provozované Benefity dostupné v obvyklé pracovní době na telefonním čísle +420 840 236 236 a na e-mailové adrese info@nasestravenka.cz pro realizaci ostatních požadavků

ČOI

Česká obchodní inspekce

ČSOB

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

Datum expirace bodů

datum zániku Bodů, kdy zanikne možnost využít Body k úhradě stravování u Partnerů

Datum expirace karty

datum skončení platnosti Karty uvedené na přední straně Karty ve formátu MM/YY, přičemž platnost Karty končí uplynutím posledního kalendářního dne uvedeného měsíce

Elektronický stravenkový systém

stravenkový systém provozovaný společností Benefity ve spolupráci s ČSOB, který umožňuje na základě smlouvy mezi Partnerem a společností Benefity hradit cenu stravování u Partnerů prostřednictvím Bodů evidovaných na Kartě

Karta

jednoúčelová nepřenosná plastová stravenková karta vydaná společností ČSOB, na které jsou evidovány Body, nebo víceúčelová elektronická poukázka v případě společné karty (naše Stravenka/Benefity)

Limit

znamená maximální hodnotu transakcí, které lze Kartou provést v jednom kalendářním dni. Aktuálně se na Karty žádný takový limit neuplatňuje; v případě znovuzavedení anebo v případě změny výše Limitu bude Strávník o této změně informován na Portálu

Obnovená karta

Karta vydaná na základě pokynu příslušného Zaměstnavatele (čl. 6.5) jako náhrada za původní Kartu s novým číslem, novým Datem expirace karty a novým PIN, která se řídí stejnými pravidly jako nahrazovaná Karta

Partner

restaurace nebo jiný poskytovatel stravování, v jehož provozovnách nebo e-shopech v České republice lze ke stravování a k nákupu potravin využívat Kartu; aktuální seznam Partnerů je dostupný na Portálu

PIN

personalizovaný bezpečnostní prvek, čtyřmístné tajné osobní identifikační číslo, které je zasláno nebo předáno pouze Strávníkovi po registraci Karty, používané k autorizaci platebních transakcí provedených Kartou

Podmínky

tyto Podmínky používání stravenkové karty „Naše stravenka“

Portál

webové portály www.nasestravenka.cz a www.benefity.cz, kde jsou Zaměstnavatelům a Strávníkům (a) zpřístupněny informace o Kartách a Bodech a (b) dostupné nástroje správy Karet a Bodů

Strávník

zaměstnanec Zaměstnavatele, který může (bez ohledu na trvání pracovního poměru k danému Zaměstnavateli) využívat k úhradě ceny stravování Body evidované na Kartě

Zákon o daních z příjmů

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o platebním styku

zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů

Zaměstnavatel

osoba se sídlem či místem podnikání v České republice, která se společností Benefity (označovanou též „Společnost“, nebo „Poskytovatel“) uzavřela smlouvu o zajištění stravování za účelem poskytování Benefitů svým zaměstnancům jakožto Strávníkům

VYDÁNÍ A AKTIVACE KARTY

2.1 Kartu obdrží Strávník od svého Zaměstnavatele.

2.2 Aktivací Karty podle čl. 2.3 souhlasí Strávník s těmito Podmínkami (ve znění všech případných pozdějších změn) a zavazuje se je dodržovat, a to ve prospěch společností ČSOB a Benefity.

2.3 Strávník musí Kartu před prvním použitím aktivovat na Portálu, kde zejména:

 • (a) zadá identifikační číslo Karty;
 • (b) zadá jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail;
 • (c) potvrdí souhlas s těmito Podmínkami;
 • (d) vezme na vědomí prohlášení o ochraně soukromí týkající se zpracování jeho osobních údajů pro účely jeho účasti v Elektronickém stravenkovém systému a případně též (nepovinně) udělí souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely.

2.4 Po aktivaci Karty musí Strávník podepsat aktivovanou Kartu lihovým mikrofixem nebo kuličkovou tužkou modré nebo černé barvy na její rubové straně.

2.5 Karta zůstává po celou dobu vlastnictvím ČSOB; to se netýká Bodů na Kartě evidovaných, které dodává společnost Benefity Strávníkovi na základě smlouvy se Zaměstnavatelem. Strávník ani Zaměstnavatel nejsou po skončení její platnosti povinni Kartu vrátit.

POUŽÍVÁNÍ KARTY

3.1 Zaměstnavatel na základě svých objednávek dobíjí Body ke konkrétní Kartě.

3.2 Body není možné konvertovat na papírové stravenky a nejsou propláceny jinak než Partnerům na úhradu Benefitu.

3.3 Kartu lze použít k zaplacení Benefitu (stravování a nákupu potravin) u Partnerů na území České republiky. Strávník nesmí Kartu použít k:

 • (a) výběrům hotovosti z bankomatu či jiného obdobného zařízení;
 • (b) výběrům hotovosti u Partnerů (tzv. cash-back);
 • (c) platbám mimo území České republiky
 • (d) platbám v jiné měně než Kč.

3.4 Transakce Kartou (zaplacení Benefitu) jsou považovány za autorizované při:

 • (a) bezhotovostních transakcích v obchodních zařízeních (i) zadáním PINu nebo (ii) vlastnoručním podpisem držitele Karty podle podpisového vzoru uvedeného na Kartě, příp. kombinací obou metod;
 • (b) bezkontaktních platbách přiložením Karty k POS terminálu bez nebo se zadáním PINu podle výše platby;
 • (c) platbách na internetu v e-shopech Partnerů (pokud jsou umožněny) zadáním čísla Karty, data její platnosti, CVC kódu a případně též hesla sděleného ze strany ČSOB pro danou transakci a zaslaného Strávníkovi prostřednictvím SMS na číslo mobilního telefonu, které uvedl při aktivaci Karty.

U digitalizovaných Karet jsou formy autorizace transakce Kartou uvedeny na https://www.nasestravenka.cz/podminky-k-digitalizovanym-kartam.

3.5 Transakci kartou (zaplacení Benefitu), která byla autorizovaná Strávníkem (například zadáním PINu aj.), nelze odvolat.

3.6 Okamžikem souhlasu Strávníka s provedením platební transakce ČSOB podle typu transakce může, ale nemusí zarezervovat příslušnou částku transakce, odpovídající ekvivalentu Bodů na Kartě. K odepsání Bodů z Karty dojde podle čl. 3.7 těchto Podmínek. ČSOB nezkoumá oprávněnost příkazů učiněných prostřednictvím Karty. Neobdrží-li ČSOB podklady o transakci, zruší rezervaci prostředků.

3.7 Body jsou odečteny z použitelného zůstatku Karty do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu, kterým je obdržení účtovací zprávy od karetní asociace Mastercard. Připadne-li okamžik přijetí platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou ČSOB, platí, že platební příkaz byl přijat na začátku následující provozní doby ČSOB.

3.8 Kartou nelze zaplatit Benefit zejména v následujících případech:

 • (a) nesprávný PIN (ledaže jde o bezkontaktní platbu do 500 Kč);
 • (b) na Kartě není dostatek Bodů;
 • (c) Partner zjistí, že (i) předložená Karta není platná nebo je zjevně pozměněná, padělaná anebo s ní bylo jiným způsobem neoprávněné nakládáno, (ii) Kartu předložila jiná osoba než Strávník, nebo (iii) Strávník chce uhradit jiné plnění než Benefit;
 • (d) provedením transakce by došlo k překročení Limitu.

3.9 Po zaplacení Benefitu prostřednictvím Karty bude počet Bodů na Kartě adekvátně snížen.

3.10 Strávník může prostřednictvím svého uživatelského účtu zjistit na Portálu zejména aktuální stav Bodů na Kartě, informace o Kartě, o transakcích provedených Kartou za posledních 13 měsíců a informace o Stravenkovém systému. Podmínky používání uživatelského účtu jsou dostupné na https://www.nasestravenka.cz/podminky-o-pouzivani-uzivatelskeho-uctu.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ KARTY

4.1 Strávník musí používat Kartu v souladu s těmito Podmínkami a zejména musí:

 • (a) používat Kartu výlučně k úhradě Benefitů u Partnerů v České republice, případně jinak v souladu s těmito Podmínkami (čl. 8);
 • (b) Kartu uchovávat na bezpečném místě, odděleně od osobních dokladů, chránit ji před ztrátou, zneužitím a před mechanickým a tepelným poškozením;
 • (c) chránit důvěrnost PINu, zejména si nesmí PIN nikam zapsat, sdělit jej jiné osobě nebo jej zadávat tak, aby mohly PIN vidět jiné osoby; a
 • (d) oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty bez zbytečného odkladu po zjištění prostřednictvím Call centra.

 

ZABLOKOVÁNÍ A ODBLOKOVÁNÍ KARTY

5.1 ČSOB trvale zablokuje Kartu na základě požadavku Strávníka, podaného prostřednictvím Portálu nebo Call centra ČSOB, zejména v případech, kdy obdrží informaci o ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovaném užití Karty. ČSOB trvale zablokuje Kartu též na základě požadavku společnosti Benefity v případě zneužití Karty; za zneužití se považuje též použití Karty v rozporu s těmito Podmínkami, zejména použití mimo území České republiky anebo použití k úhradě zcela zjevně jiného plnění než Benefitů. K blokaci Karty dochází automaticky také okamžikem aktivace Obnovené karty.

5.2 ČSOB sama může dočasně zablokovat Kartu z důvodu bezpečnosti Karty, zejména při podezření na neautorizované nebo podvodné použití Karty. ČSOB dočasně zablokuje Kartu na žádost společnosti Benefity.

5.3 Strávník může požádat o trvalé zablokování jím používané Karty, a pokud to Benefity umožní, i o její dočasnou blokaci. Benefity může požádat o dočasné či trvalé zablokování jakékoliv Karty kdykoliv, zejména z důvodu bezpečnosti Karty (např. při podezření na neautorizované nebo podvodné použití Karty apod.).

5.4 Jakmile pominou důvody dočasného zablokování Karty, bude Karta odblokována; trvale zablokovaná Karta bude nahrazena Obnovenou kartou, pokud je v době trvalého zablokování Karty nastavena na Portále její automatická obnova.

5.5 Není-li v době trvalého zablokování Karty nastavena její obnova a ČSOB neobdrží ani nejpozději do 14 kalendářních dnů od požadavku na zablokování Karty požadavek prostřednictvím softwarové aplikace Naše stravenka nebo softwarové aplikace Benefity (dále obecně jen „Aplikace“) o vydání Obnovené karty, Karta se marným uplynutím uvedené lhůty ruší bez vydání Obnovené karty.

PLATNOST KARTY A BODŮ

6.1 Body lze využít k úhradě Benefitů až do Data expirace karty (viz čl. 1 – Definice). ČSOB je povinna na žádost Benefitů provedenou prostřednictvím Aplikace převést na Obnovenou kartu veškeré nevyčerpané Body z Karty, pokud byla Karta nahrazena Obnovenou kartou

(a) ve lhůtě 2 měsíců od Data expirace karty nebo ode dne trvalého zablokování Karty nebo

(b) ve lhůtě 6 měsíců ode dne zrušení Karty z důvodu její neaktivace (čl. 6.3 písm.c)).

Takto převedené Body lze využívat k úhradě Benefitů až do data expirace Obnovené karty, pokud Strávník Obnovenou kartu aktivuje na Portálu nejpozději do 2 měsíců od převedení nevyčerpaných Bodů z Karty na Obnovenou kartu. Body budou převáděny na základě pokynů příslušného Zaměstnavatele podaných Benefitům prostřednictvím Aplikace, a to i opakovaně. K vydání Obnovené karty a převodu Bodů na Obnovenou kartu může dojít rovněž v případě technických problémů na Kartě.

6.2 Pokud zúčtovací zpráva ohledně transakce iniciované Kartou dojde ČSOB v době, kdy již není možné zúčtovat transakci k tíži Karty (v době zúčtování jsou již Body převedeny na Obnovenou kartu), jsou ČSOB a Benefity takovou transakci oprávněny zúčtovat k tíži Obnovené karty.  

6.3 Karta bude zrušena:

(a) k Datu expirace karty nebo datu aktivace Obnovené karty nebo

(b) skončením účinnosti těchto Podmínek ke dni účinnosti jejich navrhované změny v případě, že Zaměstnavatel Podmínky vypoví dle čl. 8.3, nebo

(c) nedojde-li k její aktivaci ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy je na Portálu zveřejněn požadavek Zaměstnavatele na vydání Karty; Zaměstnavatel je oprávněn ve lhůtě 2 měsíců ode dne zrušení Karty z tohoto důvodu požádat o vydání Obnovené karty a Benefity vydání Obnovené karty zajistí, nebo

(d) nebude-li Karta vůbec použita po dobu 12 měsíců; Zaměstnavatel je oprávněn ve lhůtě 2 měsíců ode dne zrušení Karty z tohoto důvodu požádat o vydání Obnovené karty a Benefity vydání Obnovené karty zajistí, nebo

(e) z důvodů uvedených v čl. 5.5.

6.4 Uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne zrušení Karty bez vydání Obnovené karty propadají Body na Kartě ve prospěch Benefitů bez náhrady. V případě zrušení Karty a jejím nahrazení vydáním Obnovené karty se Body z Karty převádějí na Obnovenou kartu. Strávník je povinen aktivovat Obnovenou kartu na Portálu nejpozději do 2 měsíců od převedení nevyčerpaných Bodů z Karty na Obnovenou kartu.

6.5 Pokud je na Portále nastavena obnova Karty, obdrží Zaměstnavatel upozornění na blížící se Datum expirace karty a Zaměstnavatel, požaduje-li vydání Obnovené karty, musí bezodkladně požádat o její vydání vyplněním objednávky v Aplikaci. Obnovená karta bude doručena Zaměstnavateli v dostatečném předstihu před Datem expirace takové Karty, a to stejně jako u původní Karty. Body ze zrušené Karty budou přeneseny na Obnovenou kartu.
 Pro přenesení bodů ze zrušené Karty musí být Obnovená karta aktivována ve lhůtě uvedené v čl. 6.4.

6.6 V případě vydání Obnovené karty po zablokování nebo zrušení Karty z důvodů uvedených v čl. 6.3 je nutná aktivace do 2 měsíců od převedení nevyčerpaných Bodů z Karty na Obnovenou kartu.

6.7 Aktivací Obnovené karty se Obnovená karta stává Kartou a ustanovení týkající se Karty pro ni platí shodně.

REKLAMACE SPORNÉ TRANSAKCE A STÍŽNOSTI

7.1 Stížnosti a reklamace týkající se Karet uplatňují Strávníci u Zaměstnavatele, který může jejich stížnosti následně uplatnit u společnosti Benefity.

7.2 Strávník je povinen u sporné transakce, s ohledem na rychlejší vyřešení sporu, nejprve kontaktovat Partnera.

7.3 Nemůže-li Strávník vyřešit spornou transakci přímo s Partnerem, musí Strávník bezodkladně reklamaci provést přes Portál, nejpozději však do 13 měsíců od data sporné transakce.

7.4 Pokud nebude existovat důvod k podezření z podvodného, záměrného nebo hrubě nedbalého jednání ze strany Strávníka, bude neprodleně zpracováno vrácení částky sporné transakce na Kartu, a to v souladu s pravidly karetní asociace Mastercard.

7.5 ČSOB a Benefity mohou od Strávníka požadovat v zájmu prošetření sporné transakce od Strávníka další písemné informace a podepsané prohlášení o sporné transakci vztahující se k reklamované transakci do 10 kalendářních dnů od vyžádání. V případě reklamace podané přes Portál může být Prohlášení držitele Karty vyplněno elektronicky.

7.6 Pokud jakékoliv šetření prokáže, že reklamovaná sporná transakce byla Strávníkem ve skutečnosti autorizována nebo došlo k úmyslnému, podvodnému či hrubě nedbalostnímu jednání ze strany Strávníka a byla již vrácena sporná částka, na niž nebyl nárok nebo pokud Strávník neposkytl podepsané písemné prohlášení ve lhůtě 10 dnů od žádosti společnosti Benefity, může být částka sporné transakce odečtena z použitelného zůstatku na Kartě nebo bude vyvinuto úsilí o úhradu vrácené částky.

7.7 ČSOB ani společnost Benefity nenesou odpovědnost za neprovedení nebo chybné provedení transakce Strávníkem. I přes výše uvedené vynaloží ČSOB v případě podání reklamace Strávníkem dle čl. 7.3 veškeré možné úsilí na zajištění prostředků na tuto transakci a o výsledku bude Benefity vhodným způsobem informovat.

7.8 ČSOB ani Benefity neodpovídají za vady zboží nebo služeb zaplacených Strávníkem prostřednictvím Karty. Strávník tyto reklamace a stížnosti uplatňuje u příslušného Partnera.

7.9 Orgánem dohledu nad činností ČSOB v oblasti poskytování platebních služeb je dle příslušných právních předpisů Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi společností Benefity a Strávníkem o právech a povinnostech vyplývajících z vydávání Bodů a případného jiného použití Karty pro zaměstnanecké výhody je Česká obchodní inspekce („ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI (www.coi.cz).

7.10 Reklamace sporné transakce a stížnosti lze podávat přes Portál.

ZMĚNY PODMÍNEK

8.1 Společnost Benefity může navrhnout změnu těchto Podmínek, doplňovat je nebo je zrušit vydáním nových Podmínek, zejména v závislosti na změně příslušných právních norem, své obchodní politice, v zájmu neustálého zvyšování požadavků na modernizaci a bezpečnost poskytovaných služeb a dále i v souvislosti s požadavky kartové asociace Mastercard.

8.2 Společnost Benefity seznamuje Strávníka prostřednictvím Zaměstnavatele s návrhem změny Podmínek vhodným způsobem, zejména e-mailem ve formátu PDF zaslaným na příslušnou adresu, SMS zprávou nebo na Portálu, a to nejpozději 1 (jeden) měsíc přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti.

8.3 Nesouhlasí-li Strávník s návrhem změny Podmínek, může Zaměstnavatel na podnět Strávníka Podmínky ve vztahu Kartě vypovědět nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před navrhovanou účinností změny Podmínek, a to s účinností ke dni navrhované změny účinnosti Podmínek. Nevypoví-li Zaměstnavatel tímto způsobem Podmínky, nabývá jejich změna účinnosti k navrhovanému dnu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Používání Karet a jednání Strávníka a Zaměstnavatele ve vztahu ke Kartám vůči ČSOB je vždy jednáním v zastoupení společnosti Benefity.

9.2 Karta je platebním prostředkem ve smyslu Zákona o platebním styku, ale není platební (debetní) ani kreditní kartou. Karta ani Body nepředstavují elektronické peníze podle Zákona o platebním styku. Body nejsou platebním prostředkem ve smyslu Zákona o platebním styku.

9.3 Pokud některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane v jakémkoli ohledu nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, není tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

9.4 Práva a povinnosti z těchto Podmínek a z Karty nesmí Strávník postoupit ani jinak převést na žádnou třetí osobu.

KONTAKTNÍ INFORMACE A KOMUNIKACE

10.1 Komunikace probíhá v českém jazyce písemně, elektronicky, prostřednictvím Portálu nebo telefonicky prostřednictvím Call centra Benefity a Call centra ČSOB.

ÚČINNOST

11.1 Tyto Podmínky nabývají pro nově vydávané Karty účinnosti dnem 01.05.2023. Pro Karty vydané před uvedeným datem nabývají účinnosti po uplynutí doby dle čl. 8.2.