Loading...

Podmínky používání stravenkové karty „Naše stravenka“

  1. DEFINICE

  Benefit

  možnost úhrady stravování a nákupu potravin u Partnerů prostřednictvím Karty jako výhoda poskytovaná Zaměstnavatelem Strávníkovi ve smyslu § 6 odst. 9 písm. b) Zákona o daních z příjmů

  Benefity

  BENEFITY a.s., se sídlem Corso Karlín, Křižíkova 237/36a, vchod C, 186 00 Praha 8, IČO: 270 95 231, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8967

  Bod

  elektronická stravenka (poukázka na stravování) v hodnotě 1 (jedna) Kč, vydávaná společností Benefity a evidovaná na Kartě s přesností na 0,01 Kč, která slouží výhradně k úhradě stravování u Partnerů

  Call centrum

  call centrum provozované společností ČSOB dostupné 24 hodin denně / 7 dní v týdnu na telefonním čísle +420 499 900 202

  ČOI

  Česká obchodní inspekce

  ČSOB

  Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

  Datum expirace bodů

  datum zániku Bodů, kdy zanikne možnost využít Body k úhradě stravování u Partnerů

  Datum expirace karty

  datum skončení platnosti Karty uvedené na přední straně Karty ve formátu MM/YY

  Elektronický stravenkový systém

  stravenkový systém provozovaný společností Benefity ve spolupráci s ČSOB, který umožňuje na základě smlouvy mezi Partnerem společností Benefity hradit cenu stravování u Partnerů prostřednictvím Bodů evidovaných na Kartě

  Karta

  jednoúčelová nepřenosná plastová stravenková karta vydaná společností ČSOB, na které jsou evidovány Body

  Limit

  znamená maximální hodnotu transakcí, které lze Kartou provést v jednom kalendářním dni. Aktuálně se na Karty žádný takový limit neuplatňuje; v případě znovuzavedení anebo v případě změny výše Limitu bude Strávník o této změně informován na Portálu

  Obnovená karta

  Karta vydaná na základě pokynu příslušného Zaměstnavatele (čl. 6.5) jako náhrada za původní Kartu s novým číslem a novým Datem expirace karty, která se řídí stejnými pravidly jako nahrazovaná Karta

  Partner

  restaurace nebo jiný poskytovatel stravování, v jehož provozovnách nebo e-shopech v České republice lze ke stravování a k nákupu potravin využívat Kartu; aktuální seznam Partnerů je dostupný na Portálu

  PIN

  personalizovaný bezpečnostní prvek, čtyřmístné tajné osobní identifikační číslo, které je zasláno nebo předáno pouze Strávníkovi po registraci Karty, používané k autorizaci platebních transakcí provedených Kartou

  Podmínky

  tyto Podmínky používání stravenkové karty „Naše stravenka“

  Portál

  webový portál www.nasestravenka.cz, kde jsou Zaměstnavatelům a Strávníkům (a) zpřístupněny informace o Kartách a Bodech a (b) dostupné nástroje správy Karet a Bodů

  Strávník

  zaměstnanec Zaměstnavatele, který může (bez ohledu na trvání pracovního poměru k danému Zaměstnavateli) využívat k úhradě ceny stravování Body evidované na Kartě

  Zákon o daních z příjmů

  zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon o platebním styku

  zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů

  Zaměstnavatel

  osoba se sídlem či místem podnikání v České republice, která se společností Benefity uzavřela smlouvu o zajištění stravování za účelem poskytování Benefitů svým zaměstnancům jakožto Strávníkům

   

  1. VYDÁNÍ A AKTIVACE KARTY

  2.1 Kartu obdrží Strávník od svého Zaměstnavatele.

  2.2 Aktivací Karty podle čl. 2.3 souhlasí Strávník s těmito Podmínkami (ve znění všech případných pozdějších změn) a zavazuje se je dodržovat, a to ve prospěch společností ČSOB a Benefity.

  2.3 Strávník musí Kartu před prvním použitím aktivovat na Portálu, kde zejména:

  • (a) zadá identifikační číslo Karty;
  • (b) zadá jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail;
  • (c) potvrdí souhlas s těmito Podmínkami;
  • (d) vezme na vědomí prohlášení o ochraně soukromí týkající se zpracování jeho osobních údajů pro účely jeho účasti v Elektronickém stravenkovém systému a případně též (nepovinně) udělí souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely.

  2.4 Po aktivaci Karty musí Strávník podepsat aktivovanou Kartu lihovým mikrofixem nebo kuličkovou tužkou modré nebo černé barvy na její rubové straně.

  2.5 Karta zůstává po celou dobu vlastnictvím Banky; to se netýká Bodů na Kartě evidovaných, které dodává společnost Benefity Strávníkovi na základě smlouvy se Zaměstnavatelem. Strávník ani Zaměstnavatel nejsou po skončení její platnosti povinni Kartu vrátit.

   

  1. POUŽÍVÁNÍ KARTY

  3.1 Zaměstnavatel na základě svých objednávek dobíjí Body ke konkrétní Kartě.

  3.2 Body není možné konvertovat na papírové stravenky a nejsou propláceny jinak než Partnerům na úhradu Benefitu.

  3.3 Kartu lze použít k zaplacení Benefitu (stravování a nákupu potravin) u Partnerů na území České republiky. Strávník nesmí Kartu použít k: (a) výběrům hotovosti z bankomatu či jiného obdobného zařízení; (b) výběrům hotovosti u Partnerů (tzv. cash-back); (c) platbám mimo území České republiky a (d) platbám v jiné měně než Kč.

  3.4 Transakce Kartou (zaplacení Benefitu) jsou považovány za autorizované při:

  • (a) bezhotovostních transakcích v obchodních zařízeních (i) zadáním PINu nebo (ii) vlastnoručním podpisem držitele Karty podle podpisového vzoru uvedeného na Kartě, příp. kombinací obou metod;
  • (b) bezkontaktních platbách přiložením Karty k POS terminálu bez nebo se zadáním PINu podle výše platby;
  • (c) platbách na internetu v e-shopech Partnerů (pokud jsou umožněny) zadáním čísla Karty, data její platnosti, CVC kódu a případně též hesla sděleného ze strany ČSOB pro danou transakci a zaslaného Strávníkovi prostřednictvím SMS na číslo mobilního telefonu, které uvedl při aktivaci Karty.

  3.5 Transakci kartou (zaplacení Benefitu), která byla autorizovaná Strávníkem (například zadáním PINu aj.), nelze odvolat.

  3.6 Okamžikem souhlasu Strávníka s provedením platební transakce ČSOB podle typu transakce může, ale nemusí zarezervovat příslušnou částku transakce, odpovídající ekvivalentu Bodů na Kartě. K odepsání Bodů z Karty dojde podle čl. 3.7 těchto Podmínek. ČSOB nezkoumá oprávněnost příkazů učiněných prostřednictvím Karty. Neobdrží-li ČSOB podklady o transakci, zruší rezervaci prostředků.

  3.7 Body jsou odečteny z použitelného zůstatku Karty do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu, kterým je obdržení účtovací zprávy od karetní asociace Mastercard. Připadne-li okamžik přijetí platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou ČSOB, platí, že platební příkaz byl přijat na začátku následující provozní doby ČSOB.

  3.8 Kartou nelze zaplatit Benefit zejména v následujících případech:

  • (a) nesprávný PIN (ledaže jde o bezkontaktní platbu do 500 Kč);
  • (b) na Kartě není dostatek Bodů;
  • (c) Partner zjistí, že (i) předložená Karta není platná nebo je zjevně pozměněná, padělaná anebo s ní bylo jiným způsobem neoprávněné nakládáno, (ii) Kartu předložila jiná osoba než Strávník, nebo (iii) Strávník chce uhradit jiné plnění než Benefit;
  • (d) provedením transakce by došlo k překročení Limitu.

  3.9 Po zaplacení Benefitu prostřednictvím Karty bude počet Bodů na Kartě adekvátně snížen.

  3.10 Strávník může prostřednictvím svého uživatelského účtu zjistit na Portálu zejména aktuální stav Bodů na Kartě, informace o Kartě, o transakcích provedených Kartou za posledních 13 měsíců a informace o Stravenkovém systému. Podmínky používání uživatelského účtu jsou dostupné na https://www.nasestravenka.cz/podminky-o-pouzivani-uzivatelskeho-uctu.

   

  1. BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ KARTY

  4.1 Strávník musí používat Kartu v souladu s těmito Podmínkami a zejména musí:

  • (a) používat Kartu výlučně k úhradě Benefitů u Partnerů v České republice, případně jinak v souladu s těmito Podmínkami (čl. 8);
  • (b) Kartu uchovávat na bezpečném místě, odděleně od osobních dokladů, chránit ji před ztrátou, zneužitím a před mechanickým a tepelným poškozením;
  • (c) chránit důvěrnost PINu, zejména si nesmí PIN nikam zapsat, sdělit jej jiné osobě nebo jej zadávat tak, aby mohly PIN vidět jiné osoby; a
  • (d) oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty bez zbytečného odkladu po zjištění prostřednictvím Call centra.

   

  1. ZABLOKOVÁNÍ A ODBLOKOVÁNÍ KARTY

  5.1 ČSOB trvale zablokuje Kartu na základě požadavku Strávníka, podaného prostřednictvím Portálu nebo Call centra, zejména v případech, kdy obdrží informaci o ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovaném užití Karty. ČSOB trvale zablokuje Kartu též na základě požadavku společnosti Benefity v případě zneužití Karty; za zneužití se považuje též použití Karty v rozporu s těmito Podmínkami, zejména použití mimo území České republiky anebo použití k úhradě zcela zjevně jiného plnění než Benefitů. K blokaci Karty dochází automaticky také okamžikem aktivace Obnovené karty.

  5.2 ČSOB sama může dočasně zablokovat Kartu z důvodu bezpečnosti Karty, zejména při podezření na neautorizované nebo podvodné použití Karty. ČSOB dočasně zablokuje Kartu na žádost společnosti Benefity.

  5.3 Strávník může požádat o trvalé zablokování jím používané Karty, a pokud to Benefity umožní, i o její dočasnou blokaci. Benefity může požádat o dočasné či trvalé zablokování jakékoliv Karty kdykoliv, zejména z důvodu bezpečnosti Karty (např. při podezření na neautorizované nebo podvodné použití Karty apod.).

  5.4 Jakmile pominou důvody dočasného zablokování Karty, ČSOB odblokuje Kartu; trvale zablokovanou Kartu ČSOB nahradí Obnovenou kartou, pokud je v době trvalého zablokování Karty nastavena na Portále její automatická obnova.

  5.5 Není-li v době trvalého zablokování Karty nastavena její automatická obnova a ČSOB neobdrží ani nejpozději do 14 kalendářních dnů od požadavku na zablokování Karty požadavek Zaměstnavatele (či společnosti Benefity) o vydání Obnovené karty, Karta se marným uplynutím uvedené lhůty ruší bez vydání Obnovené karty.

   

  1. PLATNOST KARTY A BODŮ

  6.1 Body lze využít k úhradě Benefitů až do zrušení Karty; pokud je Karta nahrazena Obnovenou kartou po Datu expirace karty nebo po jejím trvalém zablokování, je ČSOB povinna na Obnovenou kartu převést veškeré nevyčerpané Body z Karty a tyto Body lze využívat k úhradě Benefitů až do data expirace Obnovené karty. ČSOB se zavazuje Body takto přenášet na základě pokynu příslušného Zaměstnavatele vůči Benefity i opakovaně. K vydání Obnovené karty a převodu Bodů na Obnovenou kartu může dojít rovněž v případě technických problémů na Kartě.

  6.2 Pokud zúčtovací zpráva ohledně transakce iniciované Kartou dojde ČSOB v době, kdy již není možné zúčtovat transakci k tíži Karty (v době zúčtování jsou již Body převedeny na Obnovenou kartu), jsou ČSOB a Benefity takovou transakci oprávněny zúčtovat k tíži Obnovené karty.  

  6.3 Karta bude zrušena:

  • (a) k Datu expirace karty nebo datu aktivace Obnovené karty, nebo
  • (b) skončením účinnosti těchto Podmínek ke dni účinnosti jejich navrhované změny v případě, že Strávník Podmínky vypoví dle čl. 9.3.

  6.4 Zrušením Karty zanikají Body na Kartě. V případě zrušení Karty se současným vydáním Obnovené karty se Body převádějí na Obnovenou kartu. V případě zrušení Karty bez současného vydání Obnovené karty nevyčerpané Body zanikají bez náhrady zrušením Karty.

  6.5 Pokud je na Portále nastavena automatická obnova Karty, ČSOB doručí Zaměstnavateli Obnovenou kartu v dostatečném předstihu před Datem expirace takové Karty, a to stejně jako u původní Karty. Body ze zrušené Karty budou přeneseny na Obnovenou kartu.

   

  1. REKLAMACE SPORNÉ TRANSAKCE A STÍŽNOSTI

  7.1 Stížnosti a reklamace týkající se Karet uplatňují Strávníci u Zaměstnavatele, který může jejich stížnosti následně uplatnit u společnosti Benefity.

  7.2 Strávník je povinen u sporné transakce, s ohledem na rychlejší vyřešení sporu, nejprve kontaktovat Partnera.

  7.3 Nemůže-li Strávník vyřešit spornou transakci přímo s Partnerem, musí Strávník bezodkladně reklamaci provést přes Portál, nejpozději však do 13 měsíců od data sporné transakce.

  7.4 Pokud ČSOB nebude mít důvod k podezření z podvodného, záměrného nebo hrubě nedbalého jednání ze strany Strávníka, zpracuje neprodleně vrácení částky sporné transakce na Kartu, a to v souladu s pravidly karetní asociace Mastercard.

  7.5 ČSOB a Benefity mohou od Strávníka požadovat v zájmu prošetření sporné transakce od Strávníka další písemné informace a podepsané prohlášení o sporné transakci vztahující se k reklamované transakci do 10 kalendářních dnů od vyžádání. V případě reklamace podané přes Portál může být Prohlášení držitele Karty vyplněno elektronicky.

  7.6 Pokud jakékoliv šetření prokáže, že reklamovaná sporná transakce byla Strávníkem ve skutečnosti autorizována nebo došlo k úmyslnému, podvodnému či hrubě nedbalostnímu jednání ze strany Strávníka a ČSOB či Benefity již vrátily spornou částku, na niž nebyl nárok nebo pokud Strávník neposkytl podepsané písemné prohlášení ve lhůtě 10 dnů od žádosti ČSOB či společnosti Benefity, může ČSOB odečíst částku sporné transakce z použitelného zůstatku na Kartě nebo usilovat o úhradu vrácené částky.

  7.7 ČSOB ani společnost Benefity nenesou odpovědnost za neprovedení nebo chybné provedení transakce Strávníkem. I přes výše uvedené vynaloží ČSOB veškeré možné úsilí na zajištění prostředků na tuto transakci a o výsledku bude Strávníka vhodným způsobem informovat.

  7.8 ČSOB ani Benefity neodpovídají za vady zboží nebo služeb zaplacených Strávníkem prostřednictvím Karty. Strávník tyto reklamace a stížnosti uplatňuje u příslušného Partnera.

  7.9 Orgánem dohledu nad činností ČSOB v oblasti poskytování platebních služeb je dle příslušných právních předpisů Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi společností Benefity a Strávníkem o právech a povinnostech vyplývajících z vydávání Bodů a případného jiného použití Karty pro zaměstnanecké výhody je Česká obchodní inspekce („ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI (www.coi.cz).

  7.10 Reklamace sporné transakce a stížnosti lze podávat přes Portál.

   

  1. ZMĚNY PODMÍNEK

  8.1 Společnost Benefity může navrhnout změnu těchto Podmínek, doplňovat je nebo je zrušit vydáním nových Podmínek, zejména v závislosti na změně příslušných právních norem, své obchodní politice, v zájmu neustálého zvyšování požadavků na modernizaci a bezpečnost poskytovaných služeb a dále i v souvislosti s požadavky kartové asociace Mastercard.

  8.2 Společnost Benefity seznamuje Strávníka s návrhem změny Podmínek vhodným způsobem, zejména e-mailem ve formátu PDF zaslaným na adresu uvedenou při aktivaci Karty, SMS zprávou nebo na Portálu, a to nejpozději 1 (jeden) měsíc přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti.

  8.3 Nesouhlasí-li Strávník s návrhem změny Podmínek, může Podmínky vypovědět nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před navrhovanou účinností změny Podmínek, a to způsobem uvedeným v čl. 11.1 s účinností ke dni navrhované změny účinnosti Podmínek. Nevypoví-li Strávník tímto způsobem Podmínky, nabývá jejich změna účinnosti k navrhovanému dnu.

   

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  9.1 Používání Karet a jednání Strávníka a Zaměstnavatele ve vztahu ke Kartám vůči ČSOB je vždy jednáním v zastoupení společnosti Benefity.

  9.2 Karta je platebním prostředkem ve smyslu Zákona o platebním styku, ale není platební (debetní) ani kreditní kartou. Karta ani Body nepředstavují elektronické peníze podle Zákona o platebním styku. Body nejsou platebním prostředkem ve smyslu Zákona o platebním styku.

  9.3 Pokud některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane v jakémkoli ohledu nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, není tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

  9.4 Práva a povinnosti z těchto Podmínek a z Karty nesmí Strávník postoupit ani jinak převést na žádnou třetí osobu.

   

  1. KONTAKTNÍ INFORMACE A KOMUNIKACE

  10.1 Komunikace probíhá v českém jazyce písemně, elektronicky, prostřednictvím Portálu nebo telefonicky prostřednictvím Call centra.

   

  1. ÚČINNOST

  11.1 Tyto Podmínky nabývají pro nově vydávané Karty účinnosti dnem 01.10.2021. Pro Karty vydané před uvedeným datem nabývají účinnosti po uplynutí doby dle čl. 9.2

Měříme, ladíme a vylepšujeme, aby pro vás prohlížení webu bylo co nejpříjemnější. Proto si potřebujeme ukládat data o používání webu. Více informací