Loading...

Podmínky používání stravenkové karty „Naše stravenka“

 

1. Definice

Benefit možnost úhrady stravování a nákupu potravin u Partnerů prostřednictvím Karty jako výhoda poskytovaná Zaměstnavatelem Strávníkovi ve smyslu § 6 odst. 9 písm. b) Zákona o daních z příjmů
BENEFITY a.s. BENEFITY a.s., se sídlem Zelená 1990/27, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 270 95 231, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8967
Bod elektronická stravenka (poukázka na stravování) v hodnotě 1 (jedna) Kč, vydávaná společností LStravenky a evidovaná na Kartě s přesností na 0,01 Kč, která slouží výhradně k úhradě stravování u Partnerů
Call centrum call centrum provozované společností ČSOB dostupné 24 hodin denně / 7 dní v týdnu na telefonním čísle +420 499 900 202
ČOI Česká obchodní inspekce
ČSOB Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46
Datum expirace bodů datum zániku Bodů, kdy zanikne možnost využít Body k úhradě stravování u Partnerů
Datum expirace karty datum skončení platnosti Karty uvedené na přední straně Karty ve formátu MM/YY
Elektronický stravenkový systém stravenkový systém provozovaný společností LStravenky ve spolupráci s ČSOB, který umožňuje na základě smlouvy mezi Partnerem společností LStravenky hradit cenu stravování u Partnerů prostřednictvím Bodů evidovaných na Kartě
Karta jednoúčelová nepřenosná plastová stravenková karta vydaná společností ČSOB, na které jsou evidovány Body
Limit znamená maximální hodnotu transakcí, které lze Kartou provést v jednom kalendářním dni. Aktuálně se na Karty žádný takový limit neuplatňuje; v případě znovuzavedení anebo v případě změny výše Limitu bude Strávník o této změně informován na Portálu
LStravenky Lidl stravenky v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 05433720, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77555
Obnovená karta Karta vydaná jako náhrada za původní Kartu s novým číslem a novým Datem expirace karty, která se řídí stejnými pravidly jako nahrazovaná Karta
Partner restaurace nebo jiný poskytovatel stravování, v jehož provozovnách v České republice lze ke stravování a k nákupu potravin využívat Kartu; aktuální seznam Partnerů je dostupný na Portálu
PIN personalizovaný bezpečnostní prvek, čtyřmístné tajné osobní identifikační číslo, které je zasláno nebo předáno pouze Strávníkovi po registraci Karty, používané k autorizaci platebních transakcí provedených Kartou
Podmínky tyto Podmínky používání stravenkové karty „Naše stravenka“
Portál webový portál www.nasestravenka.cz, kde jsou Zaměstnavatelům a Strávníkům (a) zpřístupněny informace o Kartách a Bodech a (b) dostupné nástroje správy Karet a Bodů
Strávník zaměstnanec Zaměstnavatele, který může (bez ohledu na trvání pracovního poměru k danému Zaměstnavateli) využívat k úhradě ceny stravování Body evidované na Kartě
Zákon o daních z příjmů zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o platebním styku zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů
Zaměstnavatel osoba se sídlem či místem podnikání v České republice, která se společností LStravenky uzavřela smlouvu o zajištění stravování za účelem poskytování Benefitů svým zaměstnancům jakožto Strávníkům

 

2. Vydání a aktivace karty

2.1 Kartu obdrží Strávník od svého Zaměstnavatele.

2.2 Aktivací Karty podle čl. 2.3 souhlasí Strávník s těmito Podmínkami (ve znění všech případných pozdějších změn) a zavazuje se je dodržovat, a to ve prospěch společností ČSOB a LStravenky.

2.3 Strávník musí Kartu před prvním použitím aktivovat na Portálu, kde zejména:

 1. zadá identifikační číslo Karty;
 2. zadá jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail;
 3. potvrdí souhlas s těmito Podmínkami;
 4. vezme na vědomí prohlášení o ochraně soukromí týkající se zpracování jeho osobních údajů pro účely jeho účasti v Elektronickém stravenkovém systému a případně též (nepovinne) udělí souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely.

2.4 Po aktivaci Karty musí Strávník podepsat aktivovanou Kartu lihovým mikrofixem nebo kuličkovou tužkou modré nebo černé barvy na její rubové straně.

2.5 Karta zůstává po celou dobu vlastnictvím Banky; to se netýká Bodů na Kartě evidovaných, které dodává společnost LStravenky Strávníkovi na základě smlouvy se Zaměstnavatelem. Strávník ani Zaměstnavatel nejsou po skončení její platnosti povinni Kartu vrátit.

 

3. Používání karty

3.1 Zaměstnavatel na základě svých objednávek dobíjí Body ke konkrétní Kartě.

3.2 Body není možné konvertovat na papírové stravenky a nejsou propláceny jinak než Partnerům na úhradu Benefitu.

3.3 Kartu lze použít k zaplacení Benefitu (stravování a nákupu potravin) u Partnerů na území České republiky. Strávník nesmí Kartu použít k: (a) výběrům hotovosti z bankomatu či jiného obdobného zařízení; (b) výběrům hotovosti u Partnerů (tzv. cash-back); (c) platbám mimo území České republiky; (d) platbám prostřednictvím internetu; (e) platbám v jiné měně než Kč.

3.4 Transakce Kartou (zaplacení Benefitu) jsou považovány za autorizované při:

 1. bezhotovostních transakcích v obchodních zařízeních (i) zadáním PINu nebo (ii) vlastnoručním podpisem držitele Karty podle podpisového vzoru uvedeného na Kartě, příp. kombinací obou metod;
 2. bezkontaktních platbách přiložením Karty k POS terminálu bez nebo se zadáním PINu podle výše platby.

3.5 Transakci kartou (zaplacení Benefitu), která byla autorizovaná Strávníkem (například zadáním PINu aj.), nelze odvolat.

3.6 Okamžikem souhlasu Strávníka s provedením platební transakce ČSOB podle typu transakce může, ale nemusí zarezervovat příslušnou částku transakce, odpovídající ekvivalentu Bodů na Kartě. K odepsání Bodů z Karty dojde podle čl. 3.7 těchto Podmínek. ČSOB nezkoumá oprávněnost příkazů učiněných prostřednictvím Karty. Neobdrží-li ČSOB podklady o transakci, zruší rezervaci prostředků.

3.7 Body jsou odečteny z použitelného zůstatku Karty do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu, kterým je obdržení účtovací zprávy od karetní asociace Mastercard. Připadne-li okamžik přijetí platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou ČSOB, platí, že platební příkaz byl přijat na začátku následující provozní doby ČSOB.

3.8 Kartou nelze zaplatit Benefit zejména v následujících případech:

 1. nesprávný PIN (ledaže jde o bezkontaktní platbu do 500 Kč);
 2. na Kartě není dostatek Bodů;
 3. Partner zjistí, že (i) předložená Karta není platná nebo je zjevně pozměněná, padělaná anebo s ní bylo jiným způsobem neoprávněné nakládáno, (ii) Kartu předložila jiná osoba než Strávník, nebo (iii) Strávník chce uhradit jiné plnění než Benefit;
 4. provedením transakce by došlo k překročení Limitu.

3.9 Po zaplacení Benefitu prostřednictvím Karty bude počet Bodů na Kartě adekvátně snížen.

3.10 Strávník může zjistit na Portálu zejména aktuální stav Bodů na Kartě, informace o Kartě, o transakcích provedených Kartou za posledních 13 měsíců a informace o Stravenkovém systému.

 

4. Bezpečné používání karty

4.1 Strávník musí používat Kartu v souladu s těmito Podmínkami a zejména musí:

 1. používat Kartu výlučně k úhradě Benefitů u Partnerů v České republice, případně jinak v souladu s těmito podmínkami (čl. 8);
 2. Kartu uchovávat na bezpečném místě, odděleně od osobních dokladů, chránit ji před ztrátou, zneužitím a před mechanickým a tepelným poškozením;
 3. chránit důvěrnost PINu, zejména si nesmí PIN nikam zapsat, sdělit jej jiné osobě nebo jej zadávat tak, aby mohly PIN vidět jiné osoby; a
 4. oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty bez zbytečného odkladu po zjištění prostřednictvím Call centra.

 

5. Zablokování a odblokování karty

5.1 ČSOB trvale zablokuje Kartu na základě požadavku Strávníka, podaného prostřednictvím Portálu nebo Call centra, zejména v případech, kdy obdrží informaci o ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovaném užití Karty. ČSOB trvale zablokuje Kartu též na základě požadavku společnosti LStravenky v případě zneužití Karty; za zneužití se považuje též použití Karty v rozporu s těmito Podmínkami, zejména použití mimo území České republiky anebo použití k úhradě zcela zjevně jiného plnění než Benefitů.

5.2 ČSOB sama může dočasně zablokovat Kartu z důvodu bezpečnosti Karty, zejména při podezření na neautorizované nebo podvodné použití Karty. ČSOB dočasně zablokuje Kartu na žádost společnosti LStravenky.

5.3 Strávník může požádat pouze o trvalé zablokování jím používané Karty. LStravenky může požádat o dočasné či trvalé zablokování jakékoliv Karty kdykoliv, zejména z důvodu bezpečnosti Karty (např. při podezření na neautorizované nebo podvodné použití Karty apod.).

5.4 Jakmile pominou důvody dočasného zablokování Karty, ČSOB odblokuje Kartu; trvale zablokovanou Kartu ČSOB nahradí Obnovenou kartou pokud je v době trvalého zablokování Karty nastavena na Portále její automatická obnova.

5.5 Není-li v době trvalého zablokování Karty nastavena její automatická obnova a ČSOB neobdrží ani nejpozději do 14 kalendářních dnů od požadavku na zablokování Karty požadavek Zaměstnavatele (či společnosti LStravenky) o vydání Obnovené karty, Karta se marným uplynutím uvedené lhůty ruší bez vydání Obnovené karty.

 

6. Platnost karty a bodů

6.1 Body lze využít k úhradě Benefitů až do zrušení Karty; pokud je Karta nahrazena Obnovenou kartou po Datu expirace karty nebo po jejím trvalém zablokování, je ČSOB povinna na Obnovenou kartu převést veškeré nevyčerpané Body z Karty a tyto Body lze využívat k úhradě Benefitů až do data expirace Obnovené karty. ČSOB se zavazuje Body takto přenášet i opakovaně.

6.2 Karta bude zrušena:

 1. k Datu expirace karty, není-li Zaměstnavatelem či společností LStravenky nastavena na Portále automatická obnova Karty, nebo
 2. skončením účinnosti těchto Podmínek ke dni účinnosti jejich navrhované změny v případě, že Strávník Podmínky vypoví dle čl. 9.3.

6.3 Zrušením Karty zanikají Body na Kartě.

6.4 Pokud je na Portále nastavena automatická obnova Karty, ČSOB doručí Zaměstnavateli Obnovenou kartu v dostatečném předstihu před Datem expirace takové Karty, a to stejně jako u původní Karty. Body ze zrušené Karty budou přeneseny na Obnovenou kartu.

 

7. Reklamace sporné transakce a stížnosti

7.1 Stížnosti a reklamace týkající se Karet uplatňují Strávníci u Zaměstnavatele, který může jejich stížnosti následně uplatnit u LStravenky a/nebo u ČSOB.

7.2 Strávník je povinen u sporné transakce, s ohledem na rychlejší vyřešení sporu, nejprve kontaktovat Partnera.

7.3 Nemůže-li Strávník vyřešit spornou transakci přímo s Partnerem, musí Strávník bezodkladně kontaktovat Call centrum či reklamaci provést přes Portál, nejpozději však do 13 měsíců od data sporné transakce.

7.4 Pokud ČSOB nebude mít důvod k podezření z podvodného, záměrného nebo hrubě nedbalého jednání ze strany Strávníka, zpracuje neprodleně vrácení částky sporné transakce na Kartu, a to v souladu s pravidly karetní asociace Mastercard.

7.5 ČSOB a LStravenky mohou od Strávníka požadovat v zájmu prošetření sporné transakce od Strávníka další písemné informace a podepsané prohlášení o sporné transakci vztahující se k reklamované transakci do 10 kalendářních dnů od vyžádání. V případě reklamace podané přes Portál může být Prohlášení držitele Karty vyplněno elektronicky.

7.6 Pokud jakékoliv šetření prokáže, že reklamovaná sporná transakce byla Strávníkem ve skutečnosti autorizována nebo došlo k úmyslnému, podvodnému či hrubě nedbalostnímu jednání ze strany Strávníka a ČSOB či LStravenky již vrátily spornou částku, na niž nebyl nárok nebo pokud Strávník neposkytl podepsané písemné prohlášení ve lhůtě 10 dnů od žádosti ČSOB či společnosti LStravenky, může ČSOB odečíst částku sporné transakce z použitelného zůstatku na Kartě nebo usilovat o úhradu vrácené částky.

7.7 ČSOB ani společnost LStravenky nenesou odpovědnost za neprovedení nebo chybné provedení transakce Strávníkem. I přes výše uvedené vynaloží ČSOB veškeré možné úsilí na zajištění prostředků na tuto transakci a o výsledku bude Strávníka vhodným způsobem informovat.

7.8 ČSOB ani LStravenky neodpovídají za vady zboží nebo služeb zaplacených Strávníkem prostřednictvím Karty. Strávník tyto reklamace a stížnosti uplatňuje u příslušného Partnera.

7.9 Orgánem dohledu nad činností ČSOB v oblasti poskytování platebních služeb je dle příslušných právních předpisů Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi společností LStravenky a Strávníkem o právech a povinnostech vyplývajících z vydávání Bodů a případného jiného použití Karty pro zaměstnanecké výhody poskytované dle čl. 8 společností BENEFITY a.s. je Česká obchodní inspekce („ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI (www.coi.cz).

7.10 Reklamace sporné transakce a stížnosti lze podávat přes Portál nebo Call centrum.

 

8. SPOLUPRÁCE LSTRAVENKY S BENEFITY a.s.

8.1 Bez ohledu na předchozí ustanovení těchto Podmínek je Strávník oprávněn v omezeném rozsahu a za dále uvedených podmínek používat Kartu též pro čerpání zaměstnaneckých výhod (odlišných od Benefitů) poskytovaných, resp. zprostředkovávaných společností BENEFITY a.s., a to pro případ, že Zaměstnavatel Strávníka uzavře se společnostmi LStravenky a BENEFITY a.s. odpovídající rámcovou smlouvu o zajištění stravování a poskytování benefitů. Společnost BENEFITY a.s. se zabývá poskytováním, resp. zprostředkováním zaměstnaneckých výhod, zejména v oblastech zdraví, kultury, vzdělání, rekreace a sportu.

8.2 Čerpání zaměstnaneckých výhod poskytovaných, resp. zprostředkovaných společností BENEFITY a.s. s použitím Karty může probíhat tím způsobem, že Strávník pro účely své identifikace předloží Kartu v příslušném akceptačním místě pro zaměstnanecké výhody poskytované, resp. zprostředkované společností BENEFITY a.s. Předpokladem pro možnost tohoto postupu je, že Karta bude obsahovat unikátní specifické desetimístné číslo, tzv. token. Předložením Karty s tokenem bude pouze ověřen nárok Strávníka na čerpání příslušné zaměstnanecké výhody, přičemž úhrada za čerpání takové zaměstnanecké výhody probíhá již zcela nezávisle na využití Karty a na společnosti LStravenky, a to dle pravidel definovaných samostatně pro tyto účely společností BENEFITY a.s. Tyto výhody nejsou hrazeny pomocí Bodů, nýbrž nezávislým systémem provozovaným společností BENEFITY a.s.

8.3 Použití tokenu pro účely identifikace Strávníka pro čerpání zaměstnaneckých výhod společnosti BENEFITY a.s. probíhá na základě spolupráce LSTRAVENKY a BENEFITY a.s. a ČSOB se na tomto použití Karty ani na úhradě takových benefitů nepodílí a nenese za ně žádnou odpovědnost.

 

9. Změny podmínek

9.1 Společnost LStravenky může navrhnout změnu těchto Podmínek, doplňovat je nebo je zrušit vydáním nových Podmínek, zejména v závislosti na změně příslušných právních norem, své obchodní politice, v zájmu neustálého zvyšování požadavků na modernizaci a bezpečnost poskytovaných služeb a dále i v souvislosti s požadavky kartové asociace Mastercard.

9.2 Společnost LStravenky seznamuje Strávníka s návrhem změny Podmínek vhodným způsobem, zejména e-mailem ve formátu PDF zaslaným na adresu uvedenou při aktivaci Karty, SMS zprávou nebo na Portálu, a to nejpozději 2 (dva) měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti.

9.3 Nesouhlasí-li Strávník s návrhem změny Podmínek, může Podmínky vypovědět nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před navrhovanou účinností změny Podmínek, a to způsobem uvedeným v čl. 11.1 s účinností ke dni navrhované změny účinnosti Podmínek. Nevypoví-li Strávník tímto způsobem Podmínky, nabývá jejich změna účinnosti k navrhovanému dnu.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Používání Karet a jednání Strávníka a Zaměstnavatele ve vztahu ke Kartám vůči ČSOB je vždy jednáním v zastoupení společnosti LStravenky.

10.2 Karta je platebním prostředkem ve smyslu Zákona o platebním styku, ale není platební (debetní) ani kreditní kartou. Karta ani Body nepředstavují elektronické peníze podle Zákona o platebním styku. Body nejsou platebním prostředkem ve smyslu Zákona o platebním styku.

10.3 Pokud některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane v jakémkoli ohledu nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, není tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

10.4 Práva a povinnosti z těchto Podmínek a z Karty nesmí Strávník postoupit ani jinak převést na žádnou třetí osobu.

 

11. Kontaktní informace a komunikace

11.1 Komunikace probíhá v českém jazyce písemně, elektronicky, prostřednictvím Portálu nebo telefonicky prostřednictvím Call centra.

 

12. Účinnost

12.1 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2021. Pro karty vydané před uvedeným datem nabývají účinnosti po uplynutí dle čl. 9.2.

Měříme, ladíme a vylepšujeme, aby pro vás prohlížení webu bylo co nejpříjemnější. Proto si potřebujeme ukládat data o používání webu. Více informací