Loading...

Podmínky používání Uživatelského účtu

 

1. Definice pojmů

Aplikace“ znamená aplikaci pro sledování nákupů a používání stravenkové karty nabízenou zákazníkům prostřednictvím Apple App store nebo Google Play, která slouží držitelům aktivované stravenkové karty k přístupu do Uživatelského účtu zaměstnance a čerpání výhod vyplývajících z Kupónů. Provozovatelem Aplikace je společnost Lidl.

Kupóny“ znamená elektronické slevové kupóny či jiné elektronické poukázky na výhody poskytované úzce vymezeným okruhem partnerů společnosti Lidl prostřednictvím Aplikace.

společnost Lidl“ znamená společnost Lidl stravenky v.o.s. se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 05433720, sp. zn. A 77555 obchodního rejstříku u MS v Praze.

Podmínky“ znamená tyto podmínky používání uživatelského účtu na www.nasestravenka.cz.

Stránky“ znamená veškeré internetové webové stránky umístěné na doméně www.nasestravenka.cz včetně všech jejich součástí.

Uživatel“ znamená každou osobu, které společnost Lidl zřídila Uživatelský účet.

Uživatelský účet“ znamená uživatelský účet restaurace, zaměstnavatele nebo zaměstnance (strávníka) na Stránkách.

 

2. Zřízení Uživatelského účtu

2.1. Společnost Lidl zašle kontaktní osobě zaměstnavatele či restaurace přístupové údaje k Uživatelskému účtu restaurace a/nebo zaměstnavatele zpravidla do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy o obchodní spolupráci (restaurace) a/nebo smlouvy o zajištění stravování (zaměstnavatel).

2.2. Uživatelský účet zaměstnanci zřídí společnost Lidl v rámci aktivace stravenkové karty.

2.3. Uživatelské účty a Aplikaci, včetně Stránek sloužících k používání Uživatelských účtů, mohou využívat pouze Uživatelé, tj. vymezený okruh účastníků, a to v souladu s příslušnou dohodou, na jejímž základě byl Uživatelský účet zřízen, dále pak v souladu s podmínkami používání karty Naše stravenka a s těmito Podmínkami, případně podmínkami provozovatele platformy poskytující aplikace pro zařízení Uživatele. Samotné užívání Uživatelského účtu, Aplikace a Stránek je pro Uživatele nevýhradní a bezplatné; tím není dotčeno právo společnosti Lidl na platby dle příslušné smlouvy o zajištění stravování se zaměstnavateli. S ohledem na bezúplatnost užívání se vylučují veškeré povinnosti společnosti Lidl k poskytování dalších podkladů a informací Uživatelům ohledně Uživatelského účtu, Aplikace a Stránek, pokud by vyplývaly z dispozitivních ustanovení zákona.

2.4. Aktivací Uživatelského účtu anebo instalací Aplikace na své zařízení a každým přihlášením k nim Uživatel potvrzuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. V případě, že Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Uživatelský účet ani Aplikaci využívat a je povinen Aplikaci ze všech svých zařízení odstranit.

2.5. Uživatel se zavazuje využívat Uživatelský účet a Aplikaci pouze osobně, ledaže zvláštní smlouva mezi společností Lidl a Uživatelem stanoví, že přístup k Uživatelskému účtu má Uživatel prostřednictvím příslušné kontaktní osoby; kontaktní osoba je v takovém případě oprávněna za Uživatele jednat ve všech věcech týkajících se Uživatelského účtu a Aplikace. Uživatel je povinen zajistit, aby se každá takto oprávněná osoba seznámila s podmínkami a pravidly týkajícími se Uživatelského účtu a Aplikace a odpovídá za jejich dodržování kontaktní osobou.

2.6. Uživatel bere na vědomí, že možnost využívat Uživatelský účet a Aplikaci zaměstnancem je vázána na platnost stravenkové karty; společnost Lidl ukončí možnost využívat Uživatelský účet a Aplikace zaměstnancem do uplynutí druhého kalendářního měsíce po skončení platnosti karty, ledaže je karta obnovena nebo v této době vydána pro zaměstnance nová karta. Společnost Lidl může umožnit využívání Uživatelského účtu a Aplikace po omezenou přechodnou dobu i po skončení platnosti karty, pokud zaměstnanec požádá o jeho zachování například při změně zaměstnání.

2.7. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je podporovaná pro ty verze operačního systému, které jsou uveřejněné na oficiálních stránkách Apple App store nebo Google Play.

 

3. Povinnosti společnosti Lidl

3.1. Společnost Lidl přidělí Uživateli či jeho kontaktní osobě e-mailem jedinečné identifikační prvky (dále jen „Bezpečnostní údaje“), které umožňují přístup k Uživatelskému účtu (popř. více různým Uživatelským účtům).

3.2. Uživatelský účet je obvykle dostupný 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, ledaže tomu brání vážné důvody. O eventuálním plánovaném přerušení dostupnosti Uživatelského účtu Společnost předem vhodným způsobem informuje. V odůvodněných případech však může společnost Lidl poskytování služeb Uživatelského účtu na potřebnou dobu přerušit i bez předchozího upozornění.

3.3. Společnost Lidl poskytuje Uživatelům důležité informace prostřednictvím Stránek a Uživatelského účtu.

 

4. Povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen chránit své Bezpečnostní údaje, především zamezit jejich zcizení či zneužití neoprávněnými osobami.

4.2. Uživatel je povinen zabezpečit technické prostředky, pomocí nichž využívá služby Uživatelského účtu (např. počítač), proti případnému zneužití.

4.3. Uživatel a každá jeho kontaktní osoba jsou povinni neprodleně ohlásit společnosti Lidl ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití Bezpečnostních údajů.

4.4. Uživatel aktivací Uživatelského účtu (instalací Aplikace v zařízení Uživatele) a každým přihlášením k němu souhlasí s tím, že sdělení dostupná kontaktní osobě nebo Uživateli prostřednictvím Uživatelského účtu či Aplikace jsou v jeho sféře dispozice, a považují se tedy za doručená Uživateli.

4.5. Uživatel je povinen při komunikaci prostřednictvím Uživatelského účtu, Aplikace a Stránek uvádět pouze pravdivé údaje.

4.6. Uživatel není oprávněn pozměňovat zdrojový kód Uživatelského účtu, Aplikace, Stránek ani jeho součást ani ho užívat k jinému účelu, než k jakému je určen společností Lidl.

4.7. Uživatel je povinen oznámit společnosti Lidl veškeré chyby či vady Uživatelského účtu, Aplikace, Stránek či jejich součástí, a to bezodkladně po jejich zjištění.

4.8. Uživatel se zavazuje zdržet se zneužívání případných chyb či vad Uživatelského účtu nebo Aplikace k získání neoprávněného prospěchu.

4.9. Společnost Lidl není povinna provádět aktualizace Aplikace pro zajištění funkčnosti v případě změny operačního systému nebo jiných hardwarových anebo softwarových součástí zařízení Uživatele. Společnost Lidl má právo vyžadovat, aby další užívání Aplikace bylo vázáno na její aktualizaci nebo na řádné odsouhlasení změny Podmínek Uživatelem, pokud bude společnost Lidl takové odsouhlasení vyžadovat. Uživatel za podmínek příslušné platformy poskytující Aplikaci souhlasí s tím, aby na zařízení Uživatele byla Aplikace aktualizována.

4.10. Společnost Lidl si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit jednostranně přístupnost Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace. Uživatel má v takovém případě nadále možnost využívat Uživatelský účet prostřednictvím Stránek. Oznámení o ukončení (výpověď) bude zaslána Uživatelům prostřednictvím Uživatelského účtu a případně dalším vhodným způsobem, například uveřejněním na Stránkách.

4.11. Před prvním přihlášením do Aplikace je nutné provést prvotní přihlášení na internetu do Uživatelského účtu.

 

5. Kupóny

5.1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

 • Kupóny jsou Uživatelům poskytovány bezplatně třetími osobami jakožto reklamní materiály a společnost Lidl nepřejímá žádnou odpovědnost za obsah Kupónů, správnosti informací o jejich využití a možností jejich uplatnění;
 • využití Kupónů může být vázáno na podmínky stanovené vydavateli Kupónů mimo Aplikaci a může být časově omezeno;
 • společnost Lidl nezaručuje funkčnost pokladen a jiných zařízení na straně vydavatele Kupónů potřebnou k uplatnění Kupónů v souladu s očekáváním Uživatele;
 • Kupóny se Uživatelům nahrávají po zaplacení objednávky stravenek do Aplikace pod volbu „Bonus / Slevové kupóny“. Zobrazí se seznam slevových kupónů. Po kliknutí na jednotlivý kupón zobrazí detail Kupónu s podmínkami jeho použití, platnosti případně výše slevy. Pro potvrzení volby „UPLATNIT KUPÓN“ se zobrazí čárový kód Kupónu a poté Kupón z Aplikace zmizí. Uživatel bere na vědomí, že Kupón zmizí i v případě, že nebyl u partnera uplatněn;
 • Uplatnění kupónu:
  1. Kupón lze zobrazit a použít na prodejně pouze jednou.
  2. Kupón si Uživatel má zobrazit pouze v případě, že je u pokladny.
  3. Pozor, po zobrazení kupón z Aplikace zmizí.
 • Uživatel nemá nárok na vydání náhradního Kupónu ani jinou náhradu v případě, že Kupón nebude možno u poskytovatele Kupónu uplatnit, uplyne jeho platnost či bude z Aplikace jinak odstraněn.

5.2. Kupóny nepředstavují platební službu ani nejsou elektronickými penězi. Kupóny jsou obdobou papírových slevových a obdobných kupónů, které vydává a akceptuje jednotlivý obchodník nebo úzce vymezený okruh obchodníků.

5.3. Uživatel se zavazuje užívat a zobrazovat Kupóny výhradně prostřednictvím Aplikace; Uživatel se zavazuje zdržet se kopírování či pořizování snímku obrazovky s Kupónem a uplatňování takových snímků u příslušných obchodníků.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů Uživatele jsou uvedeny v prohlášení o ochraně soukromí dostupném na Stránkách https://www.nasestravenka.cz/prohlaseni-o-ochrane-soukromi.

6.2. Vylučuje se veškerá odpovědnost společnosti Lidl vůči Uživatelům v maximálním rozsahu přípustném dle ustanovení příslušných platných a účinných právních předpisů spojená s umožněním užívání Uživatelského účtu, Aplikace a Stránek. Tím není dotčena odpovědnost společnosti Lidl ze smluv o obchodní spolupráci a smluv o zajištění stravování.

6.3. Vztah mezi společností Lidl a Uživatelem v souvislosti s Uživatelským účtem a Aplikací se řídí českým právem. Má-li Uživatel postavení spotřebitele, je příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi společností Lidl a Uživatelem o právech a povinnostech vyplývajících ze smluv o koupi zboží a smluv o poskytování služeb Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI (www.coi.cz).

6.4. Společnost Lidl je oprávněna tyto Podmínky jednostranně měnit. Změnu Podmínek oznámí Uživatelům prostřednictvím Uživatelského účtu nebo na Stránkách, a to s uvedením data účinnosti takové změny, přičemž změna musí být oznámena alespoň jeden měsíc před účinností změny. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek nesouhlasí, je oprávněn vypovědět dohodu o užívání účtu oznámením učiněným prostřednictvím Uživatelského účtu nejpozději do dne účinnosti změny. Možnost Uživatele užívat Uživatelský účet a Aplikaci zaniká dnem účinnosti změny Podmínek. Tím není dotčena možnost společnosti Lidl vyžadovat pro určitou změnu Podmínek výslovný souhlas Uživatele. Neudělí-li Uživatel potřebný souhlas ve lhůtě oznámené mu prostřednictvím Uživatelského účtu, zaniká možnost Uživatele užívat Uživatelský účet a Aplikaci v souladu s oznámení společnosti Lidl prostřednictvím Uživatelského účtu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti 12 října 2018.

Měříme, ladíme a vylepšujeme, aby pro vás prohlížení webu bylo co nejpříjemnější. Proto si potřebujeme ukládat data o používání webu. Více informací