Loading...

Podmínky používání Uživatelského účtu

 1. Definice pojmů

Aplikace“ znamená aplikaci pro sledování nákupů a používání stravenkové karty nabízenou zákazníkům prostřednictvím Apple App store nebo Google Play, která slouží držitelům aktivované stravenkové karty k přístupu do Uživatelského účtu zaměstnance a čerpání výhod vyplývajících z Kupónů. Provozovatelem Aplikace je společnost.

Kupóny“ znamená elektronické slevové kupóny či jiné elektronické poukázky na výhody poskytované úzce vymezeným okruhem partnerů společnosti prostřednictvím Aplikace.

společnost“ znamená společnost BENEFITY a.s., se sídlem Corso Karlín, Křižíkova 237/36a, vchod C, 186 00 Praha 8, IČO: 27095231, sp. zn. B 8967 obchodního rejstříku u MS v Praze.

Podmínky“ znamená tyto podmínky používání uživatelského účtu na www.nasestravenka.cz.

Stránky“ znamená veškeré internetové webové stránky umístěné na doméně www.nasestravenka.cz, včetně všech jejich součástí, jejichž provozovatelem je společnost.

Uživatel“ znamená každou osobu, které společnost zřídila Uživatelský účet.

Uživatelský účet“ znamená uživatelský účet restaurace, zaměstnavatele nebo zaměstnance (strávníka), který je součástí Stránek a ke kterému společnost prostřednictvím Stránek umožňuje přístup.

 

 1. Zřízení Uživatelského účtu

2.1.Společnost zašle kontaktní osobě zaměstnavatele či restaurace přístupové údaje k Uživatelskému účtu restaurace a/nebo zaměstnavatele zpravidla do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy o obchodní spolupráci (restaurace) a/nebo smlouvy o zajištění stravování (zaměstnavatel).

2.2.Uživatelský účet zaměstnanci zřídí společnost v rámci aktivace stravenkové karty, přičemž bližší informace o postupu aktivace obdrží zaměstnanec od svého zaměstnavatele spolu s příslušnou stravenkovou kartou.

2.3.Uživatelské účty a Aplikace, včetně Stránek sloužících k používání Uživatelských účtů, mohou využívat pouze Uživatelé, tj. vymezený okruh účastníků, a to v souladu s příslušnou dohodou, na jejímž základě byl Uživatelský účet zřízen, dále pak v souladu s podmínkami používání karty Naše stravenka a s těmito Podmínkami, případně podmínkami provozovatele platformy poskytující aplikace pro zařízení Uživatele. Samotné užívání Uživatelského účtu, Aplikace a Stránek je pro Uživatele nevýhradní a bezplatné; tím není dotčeno právo společnosti na platby dle příslušné smlouvy o zajištění stravování se zaměstnavateli. S ohledem na bezúplatnost užívání se vylučují veškeré povinnosti společnosti k poskytování dalších podkladů a informací Uživatelům ohledně Uživatelského účtu, Aplikace a Stránek, pokud by vyplývaly z dispozitivních ustanovení zákona.

2.4.Aktivací Uživatelského účtu anebo instalací Aplikace na své zařízení a každým přihlášením k nim Uživatel potvrzuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. Zároveň tím Uživatel souhlasí s tím, že je Podmínkami vázán a že při užívání Stránek a Uživatelského účtu bude jednat v souladu s příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva společnosti ani ostatních Uživatelů. V případě, že Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Uživatelský účet ani Aplikaci využívat a je povinen Aplikaci ze všech svých zařízení odstranit.

2.5.Uživatel je plně odpovědný za správnost, úplnost, pravdivost a přesnost údajů a informací poskytovaných společnosti při aktivaci či dalším používání Uživatelského účtu. Jakoukoli změnu v poskytovaných údajích je Uživatel povinen bezodkladně oznamovat společnosti prostřednictvím Uživatelského účtu. Pro jednoduchou a rychlou komunikaci se společností je zároveň možné využít kterýkoli kontaktní údaj uvedený na Stránkách.

2.5.Uživatel se zavazuje využívat Uživatelský účet a Aplikaci pouze osobně, ledaže zvláštní smlouva mezi společností a Uživatelem stanoví, že přístup k Uživatelskému účtu má Uživatel prostřednictvím příslušné kontaktní osoby; kontaktní osoba je v takovém případě oprávněna za Uživatele jednat ve všech věcech týkajících se Uživatelského účtu a Aplikace. Uživatel je povinen zajistit, aby se každá takto oprávněná osoba seznámila s podmínkami a pravidly týkajícími se Uživatelského účtu a Aplikace a odpovídá za jejich dodržování kontaktní osobou.

2.6.Uživatel bere na vědomí, že možnost využívat Uživatelský účet a Aplikaci zaměstnancem je vázána na platnost stravenkové karty; společnost ukončí možnost využívat Uživatelský účet a Aplikace zaměstnancem do uplynutí druhého kalendářního měsíce po skončení platnosti karty, ledaže je karta obnovena nebo v této době vydána pro zaměstnance nová karta. Společnost může umožnit využívání Uživatelského účtu a Aplikace po omezenou přechodnou dobu i po skončení platnosti karty, pokud zaměstnanec požádá o jeho zachování například při změně zaměstnání.

2.7.Uživatel bere na vědomí, že ke správné funkčnosti Stránek a Uživatelského účtu musí mít nainstalovánu nejnovější verzi svého webového prohlížeče a že Aplikace je podporovaná pro ty verze operačního systému, které jsou uveřejněné na oficiálních stránkách Apple App store nebo Google Play.

 

 1. Práva a povinnosti společnosti

3.1.Společnost přidělí Uživateli či jeho kontaktní osobě e-mailem jedinečné identifikační prvky (dále jen „Bezpečnostní údaje“), které umožňují přístup k Uživatelskému účtu (popř. více různým Uživatelským účtům).

3.2.Uživatelský účet je obvykle dostupný 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, ledaže tomu brání vážné důvody. Společnost si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu neumožnit přístup ke Stránkám či Uživatelským účtům, a to zejména v případech, kdy bude nutné provádět údržbu či odstávky Stránek či Uživatelských účtů nebo kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. O eventuálním plánovaném přerušení dostupnosti Uživatelského účtu Společnost předem vhodným způsobem informuje. V odůvodněných případech však může společnost poskytování služeb Uživatelského účtu na potřebnou dobu přerušit i bez předchozího upozornění. Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či zhoršenou dostupnost Uživatelského účtu či Stránek a neodpovídá Uživatelům za žádnou újmu vzniklou z uvedených důvodů.

3.3.Společnost poskytuje Uživatelům důležité informace prostřednictvím Stránek a Uživatelského účtu.

3.4. Společnost zpřístupňuje Uživatelům Uživatelský účet, Aplikaci a Stránky bezúplatně, v podobě, jak stojí a leží, dle stavu dostupnosti a dokončenosti, a se všemi nedostatky a nedokonalostmi. Ačkoli společnost provádí jejich testování a údržbu, nemůže zaručit ani zajistit, že nedojde k chybám při jejich používání, a to zejména k chybám při přihlašování, zobrazování informací či jakémkoliv jiném používání. Z uvedeného důvodu společnost neodpovídá za žádné vady a fungování Uživatelského účtu, Aplikace či Stránek, ani za žádnou související újmu vzniklou Uživatelům nebo třetím osobám. Společnost zvláště neodpovídá za žádnou újmu vzniklou v důsledku zásahu vyšší moci, selhání zařízení, nesprávné manipulace a užití Uživatelského účtu, Aplikace či Stránek nebo zneužití vlivem ostatních počítačových programů, virů a dalších škodlivých vlivů.

 3.5.Společnost může bez uvedení důvodu a bez předchozího upozornění zablokovat Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek (především dle ustanovení článku 4.) či příslušných právních předpisů, bude Stránky, Uživatelský účet či Aplikaci využívat způsobem, který nepřiměřeně omezuje v jejich používání další Uživatele, nebo bude jinak nepřiměřeně omezovat společnost. V souvislosti s tím nemá Uživatel nárok na žádnou náhradu.

 

 1. Práva a povinnosti Uživatele

4.1.Uživatel je povinen chránit své Bezpečnostní údaje, především zamezit jejich zcizení či zneužití neoprávněnými osobami.

4.2.Uživatel je povinen zabezpečit technické prostředky, pomocí nichž využívá služby Uživatelského účtu (např. počítač), proti případnému zneužití.

4.3.Uživatel a každá jeho kontaktní osoba jsou povinni neprodleně ohlásit společnosti ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití Bezpečnostních údajů.

4.4.Uživatel aktivací Uživatelského účtu (instalací Aplikace v zařízení Uživatele) a každým přihlášením k němu souhlasí s tím, že sdělení dostupná kontaktní osobě nebo Uživateli prostřednictvím Uživatelského účtu či Aplikace jsou v jeho sféře dispozice, a považují se tedy za doručená Uživateli.

4.5.Uživatel je povinen při komunikaci prostřednictvím Uživatelského účtu, Aplikace a Stránek uvádět pouze pravdivé údaje.

4.6.Uživatel je povinen oznámit společnosti veškeré chyby či vady Uživatelského účtu, Aplikace, Stránek či jejich součástí, a to bezodkladně po jejich zjištění.

4.7.Společnost není povinna provádět aktualizace Aplikace pro zajištění funkčnosti v případě změny operačního systému nebo jiných hardwarových anebo softwarových součástí zařízení Uživatele. Společnost má právo vyžadovat, aby další užívání Aplikace bylo vázáno na její aktualizaci nebo na řádné odsouhlasení změny Podmínek Uživatelem, pokud bude společnost takové odsouhlasení vyžadovat. Uživatel za podmínek příslušné platformy poskytující Aplikaci souhlasí s tím, aby na zařízení Uživatele byla Aplikace aktualizována.

4.8.Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit jednostranně přístupnost Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace. Uživatel má v takovém případě nadále možnost využívat Uživatelský účet prostřednictvím Stránek (tím není dotčeno oprávnění společnosti dle článku 3.5). Oznámení o ukončení (výpověď) bude zaslána Uživatelům prostřednictvím Uživatelského účtu a případně dalším vhodným způsobem, například uveřejněním na Stránkách.

4.9.Před prvním přihlášením do Aplikace je nutné provést prvotní přihlášení na internetu do Uživatelského účtu.

4.10.Uživatel bere na vědomí, že obsah Stránek, včetně Uživatelského účtu, Aplikace a veškeré soubory, nástroje, aplikace a software, jakož i jejich celkový design, vzhled a uspořádání včetně, nikoli však výlučně, veškerých textů, grafiky, obrázků, náčrtů nebo vyobrazení podléhá ochraně ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; veškerá majetková autorská práva vykonává společnost. Stránky dále obsahují ochranné známky, loga a označení, jejichž vlastníkem nebo oprávněným uživatelem je společnost. Jakékoli užití Uživatelského účtu, Stránek či Aplikace nebo jejich částí formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování bez předchozího písemného souhlasu společnosti je zakázáno.

4.11.Uživatel se zavazuje, že v souvislosti s používáním Uživatelského účtu, Stránek či Aplikace zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty, zdrojového kódu, autentifikačních opatření nebo obsahu Uživatelského účtu, Stránek či Aplikace nebo je jinak zneužívat, používat v rozporu s jejich účelem, testovat, porušovat, s nimi manipulovat nebo do nich vstupovat, jakož se pokoušet rozluštit, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat kterýkoli software nebo jiný nástroj poskytování služeb prostřednictvím Uživatelského účtu, Stránek či Aplikace;
 • narušovat Uživatelský účet, Stránky či Aplikaci zasíláním zpráv obsahujících viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, dále Uživatelský účet, Stránky či Aplikaci přetěžovat či jakkoli jinak je narušovat nebo využívat pro rozesílání nevyžádaných, neoprávněných či řetězových zpráv (spam) včetně reklamy nebo jiné formy propagace;
 • zneužívat případných chyb či vad Uživatelského účtu, Stránek nebo Aplikace k získání neoprávněného prospěchu;
 • vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo zkreslovat svůj vztah s nimi, dále falšovat identitu Uživatele, příslušníka určité skupiny, odesílatele zpráv nebo poskytovat jakkoli nepravdivé či zkreslené údaje a informace;
 • pokoušet se proniknout do osobního profilu jiného Uživatele nebo jinak zasahovat do užívání Uživatelského účtu, Stránek či Aplikace ze strany jiných Uživatelů, nebo se pokoušet získat přístup k neveřejným částem Uživatelského účtu nebo těch částí Stránek, které jsou a mají být přístupné pouze pro společnost či jí pověřené osoby;
 • obcházet, vyhýbat se, odstraňovat, deaktivovat, narušovat, dekódovat nebo jinak přehlížet jakákoli technologická, bezpečnostní a autentifikační opatření a nastavení zavedená společností nebo třetí osobou;
 • získávat osobní údaje Uživatelů zpracovávané v rámci Uživatelských účtů;
 • využívat, replikovat, kopírovat, zobrazovat nebo jinak používat Uživatelský účet, Stránky či Aplikaci nebo jejich obsah či prvky na jiných webových stránkách či jakýchkoli jiných médiích;
 • užívat Uživatelský účet, Stránky či Aplikaci způsobem porušujícím právní předpisy nebo práva třetích osob, včetně práv autorských nebo na Uživatelském účtu, Stránkách či v Aplikaci nebo jejich prostřednictvím šířit údaje, zprávy či materiály porušující právní předpisy nebo práva třetích osob, včetně práv autorských, práva na soukromí a ochranu osobnosti.

 

 1. Kupóny

5.1.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

 • Kupóny jsou Uživatelům poskytovány bezplatně třetími osobami jakožto reklamní materiály a společnost nepřejímá žádnou odpovědnost za obsah Kupónů, správnosti informací o jejich využití a možností jejich uplatnění;
 • využití Kupónů může být vázáno na podmínky stanovené vydavateli Kupónů mimo Aplikaci a může být časově omezeno;
 • společnost nezaručuje funkčnost pokladen a jiných zařízení na straně vydavatele Kupónů potřebnou k uplatnění Kupónů v souladu s očekáváním Uživatele;
 • Kupóny se Uživatelům nahrávají po zaplacení objednávky stravenek do Aplikace pod volbu „Bonus / Slevové kupóny“. Zobrazí se seznam slevových kupónů. Po kliknutí na jednotlivý kupón zobrazí detail Kupónu s podmínkami jeho použití, platnosti případně výše slevy. Pro potvrzení volby „UPLATNIT KUPÓN“ se zobrazí čárový kód Kupónu a poté Kupón z Aplikace zmizí. Uživatel bere na vědomí, že Kupón zmizí i v případě, že nebyl u partnera uplatněn;
 • Uplatnění kupónu:
  1. Kupón lze zobrazit a použít na prodejně pouze jednou.
  2. Kupón si Uživatel má zobrazit pouze v případě, že je u pokladny.
  3. Pozor, po zobrazení kupón z Aplikace zmizí.
 • Uživatel nemá nárok na vydání náhradního Kupónu ani jinou náhradu v případě, že Kupón nebude možno u poskytovatele Kupónu uplatnit, uplyne jeho platnost či bude z Aplikace jinak odstraněn.

5.2.Kupóny nepředstavují platební službu ani nejsou elektronickými penězi. Kupóny jsou obdobou papírových slevových a obdobných kupónů, které vydává a akceptuje jednotlivý obchodník nebo úzce vymezený okruh obchodníků.

5.3.Uživatel se zavazuje užívat a zobrazovat Kupóny výhradně prostřednictvím Aplikace; Uživatel se zavazuje zdržet se kopírování či pořizování snímku obrazovky s Kupónem a uplatňování takových snímků u příslušných obchodníků.

 

 1. Jiné zaměstnanecké výhody

6.1. Uživatel bere na vědomí, že společnost umožňuje Uživatelům, kteří čerpají též jiné zaměstnanecké výhody než je stravování (zejména v oblastech sportu, kultury, rekreace, vzdělávání, zdraví či knih):

 1. a) objednávat tyto jiné zaměstnanecké výhody přímo prostřednictvím Uživatelského účtu;
 2. b) přihlásit se přes Uživatelský účet do samostatného uživatelského účtu společnosti pro jiné zaměstnanecké výhody, a to pomocí jednotného přihlášení (single sign on), které zajistí přímý přechod mezi těmito uživatelskými účty;
 3. c) zobrazit si aktuální stav čerpaných zaměstnaneckých výhod jiných než je stravování.

 

 1. Závěrečná ustanovení

7.1.Informace týkající se ochrany osobních údajů Uživatele jsou uvedeny v prohlášení o ochraně soukromí dostupném na Stránkách https://www.nasestravenka.cz/prohlaseni-o-ochrane-soukromi.

7.2.Aniž tím jsou dotčeny jiná specifická ustanovení těchto Podmínek, vylučuje se veškerá odpovědnost společnosti vůči Uživatelům v maximálním rozsahu přípustném dle ustanovení příslušných platných a účinných právních předpisů spojená s umožněním užívání Uživatelského účtu, Aplikace a Stránek. Tím není dotčena odpovědnost společnosti ze smluv o obchodní spolupráci a smluv o zajištění stravování.

7.3.Vztah mezi společností a Uživatelem v souvislosti s Uživatelským účtem a Aplikací se řídí českým právem. Má-li Uživatel postavení spotřebitele, je příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi společností a Uživatelem o právech a povinnostech vyplývajících ze smluv o koupi zboží a smluv o poskytování služeb Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI (www.coi.cz).

7.4.Společnost je oprávněna tyto Podmínky jednostranně měnit. Změnu Podmínek oznámí Uživatelům prostřednictvím Uživatelského účtu nebo na Stránkách, a to s uvedením data účinnosti takové změny, přičemž změna musí být oznámena alespoň jeden měsíc před účinností změny. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek nesouhlasí, je oprávněn vypovědět dohodu o užívání účtu oznámením učiněným prostřednictvím Uživatelského účtu nejpozději do dne účinnosti změny. Možnost Uživatele užívat Uživatelský účet a Aplikaci zaniká dnem účinnosti změny Podmínek. Tím není dotčena možnost společnosti vyžadovat pro určitou změnu Podmínek výslovný souhlas Uživatele. Neudělí-li Uživatel potřebný souhlas ve lhůtě oznámené mu prostřednictvím Uživatelského účtu, zaniká možnost Uživatele užívat Uživatelský účet a Aplikaci v souladu s oznámení společnosti prostřednictvím Uživatelského účtu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti 1.10.2021.

 

Měříme, ladíme a vylepšujeme, aby pro vás prohlížení webu bylo co nejpříjemnější. Proto si potřebujeme ukládat data o používání webu. Více informací