Mám zájem o Naši stravenku


Prosím vyplňte: ve formátu:

Děkujeme za váš zájem. V nejbližší době vás budeme kontaktovat.

Bohužel se zprávu nepodařilo odeslat zkuste to prosím později

Chyba v ověřování robota!

Probíhá odesílání ...

Podmínky používání Uživatelského účtu

1. Definice pojmů

společnost Lidl“ znamená společnost Lidl stravenky v.o.s. se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO 05433720, sp. zn. A 77555 obchodního rejstříku u MS v Praze.

Podmínky“ znamená tyto podmínky používání uživatelského účtu na www.nasestravenka.cz.

Stránky“ znamená veškeré internetové webové stránky umístěné na doméně www.nasestravenka.cz včetně všech jejich součástí.

Uživatel“ znamená každou osobu, které společnost Lidl zřídila Uživatelský účet.

Uživatelský účet“ znamená uživatelský účet restaurace, zaměstnavatele nebo zaměstnance (strávníka) na Stránkách.

 

2. Zřízení Uživatelského účtu

2.1. Společnost Lidl zašle kontaktní osobě zaměstnavatele či restaurace přístupové údaje k Uživatelskému účtu restaurace a/nebo zaměstnavatele zpravidla do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy o obchodní spolupráci (restaurace) a/nebo smlouvy o zajištění stravování (zaměstnavatel).

2.2. Uživatelský účet zaměstnanci zřídí společnost Lidl v rámci aktivace stravenkové karty.

2.3. Uživatelské účty, včetně Stránek sloužících k používání Uživatelských účtů, mohou využívat pouze Uživatelé, tj. vymezený okruh účastníků, a to v souladu s příslušnou dohodou, na jejímž základě byl Uživatelský účet zřízen, dále pak v souladu s podmínkami používání karty Naše stravenka a s těmito Podmínkami.

2.4. Aktivací Uživatelského účtu a každým přihlášením k němu Uživatel potvrzuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. V případě, že Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Uživatelský účet využívat.

2.5. Uživatel se zavazuje využívat Uživatelský účet pouze osobně, ledaže zvláštní smlouva mezi společností Lidl a Uživatelem stanoví, že přístup k Uživatelskému účtu má Uživatel prostřednictvím příslušné kontaktní osoby; kontaktní osoba je v takovém případě oprávněna za Uživatele jednat ve všech věcech týkajících se Uživatelského účtu. Uživatel je povinen zajistit, aby se každá takto oprávněná osoba seznámila s podmínkami a pravidly týkajícími se Uživatelského účtu a odpovídá za jejich dodržování kontaktní osobou.

2.6. Uživatel bere na vědomí, že možnost využívat Uživatelský účet zaměstnancem je vázána na platnost stravenkové karty; společnost Lidl ukončí možnost využívat Uživatelský účet zaměstnancem do uplynutí druhého kalendářního měsíce po skončení platnosti karty, ledaže je karta obnovena nebo v této době vydána pro zaměstnance nová karta. Společnost Lidl může umožnit využívání Uživatelského účtu po omezenou přechodnou dobu i po skončení platnosti karty, pokud zaměstnanec požádá o jeho zachování například při změně zaměstnání.

 

3. Povinnosti společnosti Lidl

3.1. Společnost Lidl přidělí Uživateli či jeho kontaktní osobě e-mailem jedinečné identifikační prvky (dále jen „Bezpečnostní údaje“), které umožňují přístup k Uživatelskému účtu (popř. více různým Uživatelským účtům).

3.2. Uživatelský účet je obvykle dostupný 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, ledaže tomu brání vážné důvody. O eventuálním plánovaném přerušení dostupnosti Uživatelského účtu Společnost předem vhodným způsobem informuje. V odůvodněných případech však může společnost Lidl poskytování služeb Uživatelského účtu na potřebnou dobu přerušit i bez předchozího upozornění.

3.3. Společnost Lidl poskytuje Uživatelům důležité informace prostřednictvím Stránek a Uživatelského účtu.

 

4. Povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen chránit své Bezpečnostní údaje, především zamezit jejich zcizení či zneužití neoprávněnými osobami.

4.2. Uživatel je povinen zabezpečit technické prostředky, pomocí nichž využívá služby Uživatelského účtu (např. počítač), proti případnému zneužití.

4.3. Uživatel a každá jeho kontaktní osoba jsou povinni neprodleně ohlásit společnosti Lidl ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití Bezpečnostních údajů.

4.4. Uživatel aktivací Uživatelského účtu a každým přihlášením k němu souhlasí s tím, že sdělení dostupná kontaktní osobě nebo Uživateli prostřednictvím Uživatelského účtu jsou v jeho sféře dispozice, a považují se tedy za doručená Uživateli.

4.5. Uživatel je povinen při komunikaci prostřednictvím Uživatelského účtu uvádět pouze pravdivé údaje.

4.6. Uživatel není oprávněn pozměňovat zdrojový kód Uživatelského účtu, Stránek ani jeho součást ani ho užívat k jinému účelu, než k jakému je určen společností Lidl.

4.7. Uživatel je povinen oznámit společnosti Lidl veškeré chyby či vady Uživatelského účtu, Stránek či jejich součástí, a to bezodkladně po jejich zjištění.

4.8. Uživatel se zavazuje zdržet se zneužívání případných chyb či vad Uživatelského účtu k získání neoprávněného prospěchu.

 

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů Uživatele jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů dostupném na Stránkách.

5.2. Vylučuje se veškerá odpovědnost společnosti Lidl v maximálním rozsahu přípustném dle ustanovení příslušných platných a účinných právních předpisů. Tím není dotčena odpovědnost společnosti Lidl ze smluv o obchodní spolupráci a smluv o zajištění stravování.

5.3. Vztah mezi společností Lidl a Uživatelem v souvislosti s Uživatelem se řídí českým právem. Má-li Uživatel postavení spotřebitele, je příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi společností Lidl a Uživatelem o právech a povinnostech vyplývajících ze smluv o koupi zboží a smluv o poskytování služeb je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI (www.coi.cz).

5.4. Společnost Lidl je oprávněna tyto Podmínky jednostranně měnit. Změnu Podmínek oznámí Uživatelům prostřednictvím Uživatelského účtu nebo na Stránkách, a to s uvedením data účinnosti takové změny, přičemž změna musí být oznámena alespoň jeden měsíc před účinností změny. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek nesouhlasí, je oprávněn vypovědět dohodu o užívání účtu oznámením učiněným prostřednictvím Uživatelského účtu nejpozději do dne účinnosti změny. Možnost Uživatele užívat Uživatelský účet zaniká dnem účinnosti změny Podmínek.


Tyto podmínky nabývají účinnosti 1. dubna 2018.

 

Měříme, ladíme a vylepšujeme,aby pro vás prohlížení webu bylo co nejpříjemnější. Proto si potřebujeme ukládat data o používání webu. Více informací

Nastala chyba.