Loading...

Prohlášení o ochraně soukromí

Vážení,

společnost BENEFITY a.s. („společnost“) si velmi váží vaší důvěry, a proto také klade velmi velký důraz na ochranu vašich údajů, vč. údajů osobních, a jejich zpracování. Veškerá zpracování osobních údajů, která společnost provádí, probíhají výlučně v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

V tomto prohlášení o ochraně soukromí naleznete bližší informace o zpracování dat a osobních údajů, která společnost provádí v souvislosti s provozem stravenkového portálu („Portál“) dostupného na webové stránce www.nasestravenka.cz, provozem a analýzou chování uživatelů této webové stránky a v souvislosti s dotazy a reklamacemi.

 1. Zpracování protokolových souborů
  • V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.
  • Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.
  • Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost, která bude zavázána dodržovat shodná pravidla na ochranu osobních údajů.
  • V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává společnost následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:
 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.
 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem Portálu
  • Společnost provozuje stravenkový systém, v rámci něhož mohou zaměstnavatelé objednávat pro své zaměstnance stravenky (listinné a/nebo elektronické), zaměstnanci tyto stravenky uplatnit jako platbu za stravování u restaurací a jiných poskytovatelů stravování, kteří mají se společností uzavřenu smlouvu, a restaurace a jiní poskytovatelé stravování předložit stravenky, které akceptovali jako platbu za stravování, k proplacení společnosti.
  • Objednávky stravenek, jejich správa a předložení k proplacení jsou prováděny (výlučně a/nebo alternativně) prostřednictvím Portálu.
  • V souvislosti s poskytováním stravenek a provozem Portálu shromažďuje, zpracovává a uchovává společnost některé údaje, vč. údajů osobních, uživatelů Portálu, kterými jsou zaměstnavatelé, kteří objednali stravenky, zaměstnanci, kteří si aktivovali svůj uživatelský účet na Portálu a dále restaurace, příp. jiní poskytovatelé stravování („Uživatelé“).
  • Provozovatelem Portálu je společnost, která je tak z pohledu ochrany osobních údajů správcem osobních údajů Uživatelů, které budou prostřednictvím Portálu zpracovávány.
  • Rozsah osobních údajů Uživatelů zpracovávaných prostřednictvím Portálu se odvíjí od pozice, v níž Uživatel v rámci Portálu vystupuje (zaměstnavatel / zaměstnanec / restaurace či jiný poskytovatel stravování / kontaktní osoba Uživatele). Uživatel může vystupovat v rámci Portálu současně ve vícero rolích (např. zaměstnavatel a restaurace či jiný poskytovatel stravování atd.). Dle příslušné pozice jsou prostřednictvím Portálu zpracovávány zejména následující kategorie osobních údajů:
 • identifikační osobní údaje jako jméno, příjmení;
 • bezpečnostní údaje jako uživatelské jméno a heslo pro přístup do Portálu;
 • kontaktní údaje jako adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • údaje o kontaktní osobě jakožto zástupci Uživatele;
 • údaje o zaměstnavateli, objednaných, vydaných a použitých stravenkách;
 • číslo stravenkové karty a údaje o jejím použití; a
 • další údaje související s provozem Portálu a stravenkového systému.
  • Zpracovávané osobní údaje bude společnost získávat výhradně od samotných Uživatelů (i navzájem) a analýzou jejich činnosti v Portálu a/nebo stravenkovém systému.
  • Zpracování osobních údajů Uživatelů prostřednictvím Portálu bude prováděno za účelem:
 • plnění smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností, tj. bez souhlasu Uživatelů, jelikož poskytnutí a zpracování osobních údajů Uživateli je nezbytným předpokladem pro správu a vedení uživatelských účtů na Portálu a pro související poskytování služeb jako je poskytování a vydávání stravenek;
 • ochrany oprávněných zájmů společnosti, tj. bez souhlasu Uživatelů, spočívajících v zajištění ochrany před případnými spory s Uživateli související s objednáním, vydáváním, poskytováním či čerpáním stravenek;
 • nabízení produktů a služeb, včetně slevových kupónů a kupónů na jiné výhody, ze strany společnosti a jejich partnerů, a to výlučně na základě souhlasu příslušného Uživatele uděleného prostřednictvím Portálu, přičemž v rámci tohoto zpracování budou zpracovávány osobní údaje Uživatele pouze v omezeném rozsahu (zejména identifikační a kontaktní údaje).
  • Společnost bude zpracovávat osobní údaje Uživatelů zpracovávané:
 • bez souhlasu Uživatelů (tj. pro plnění smluvního vztahu a za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti) po dobu, po kterou bude aktivní jejich uživatelský účet v Portálu, a dále po dobu 5 let od zrušení jejich uživatelského účtu;
 • se souhlasem Uživatelů (tj. za účelem nabízení produktů a služeb) po dobu, po kterou bude aktivní jejich uživatelský účet v Portálu, a dále po dobu 3 let od zrušení jejich uživatelského účtu, nedojde-li dříve k odvolání uděleného souhlasu.
  • Zpracování osobních údajů Uživatelů může být prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v zabezpečených informačních systémech, a to buď pověřenými a k mlčenlivosti zavázanými zaměstnanci společnosti či na základě uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů obsahující záruky pro zpracování osobních údajů dle platných a účinných právních předpisů pro zpracování osobních údajů také třetími osobami jako tzv. zpracovateli. Takto jsou nebo mohou být osobní údaje Uživatelů předávány zejména vydavateli elektronických stravenek, technickému provozovateli Portálu nebo marketingovým agenturám zajišťujícím nabídku produktů či služeb společnosti.
 1. Použití souborů cookie a analýza webové stránky
  • Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
  • Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde.
  • V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

 Prohlížeč:

Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč

Deaktivace Cookies:

(i)   V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".

(ii)  Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".

(iii) Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.

(iv) Vaše nastavení potvrďte "OK".

 

(i)       o V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".

(ii)      o Zvolte oddíl "Soukromí"

(iii)     o V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"

(iv)     o Potvrďte Vaše nastavení

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

 

Odstranění Cookies:

(i)    V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“

(ii)  o Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“

(iii) o Klikněte na tlačítko „Delete“

 

(i)       o V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".

(ii)      o Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“

(iii)     o Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“

(iv)     o Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“

(v)      o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

 • K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
 • Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).
 • Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
 • Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:
 • kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
 • instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.
  • V rámci služby Google Analytics využívá společnost i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.
  • Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.
 1. Užívání sociální pluginů
  • Webové stránky společnosti obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:
 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; a
 • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.
  • Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.
 1. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů a dotazů
  • Společnost zřídila telefonickou a e-mailovou zákaznickou podporu, prostřednictvím níž se na společnost mohou obracet zájemci o služby v oblasti stravenek či Uživatelé se svými podněty a dotazy.
  • Společnost bude za účelem zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti zpracovávat osobní údaje, které jí budou prostřednictvím zákaznické podpory poskytnuty, a to v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například bude-li zpracování nezbytné pro poskytnutí určité služby nebo ochranu oprávněných zájmů společnosti spočívajících v ochraně před případnými spory se zájemci o služby či Uživateli). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o zpracování osobních údajů prováděné bez souhlasu osob kontaktujících zákaznickou podporu společnosti.
  • Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost sama.
 2. Práva Uživatelů a dalších osob spojená se zpracováním osobních údajů
  • Při zpracování osobních údajů společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo Uživatelů či jiných osob, jejichž osobní údaje společnost zpracovává.
  • Uživatelům a dalším osobám, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:
 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zpracování za účelem nabízení produktů a služeb).
  • Společnost dále upozorňuje Uživatele a další osoby na jejich právo (při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy) vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti (tj. v případě zpracování osobních údajů Uživatelů pro ochranu před případnými soudními spory).
  • Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti BENEFITY a.s. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže.
  • Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: uoou.cz.
 1. Kontaktní údaje správce osobních údajů
  • Správcem osobních údajů Uživatelů a jiných osob zpracovávaných dle tohoto prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

BENEFITY a.s.

 • IČO: 27095231
 • sídlo:Corso Karlín, Křižíkova 237/36a, vchod C, 186 00 Praha 8
 • Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 8967
 • E-mail: info@nasestravenka.cz
 • Tel: +420 840 236 236

 

Toto prohlášení je platné a účinné od 1.10.2021.

 

*****