Loading...

Obchodní podmínky marketingové akce „Doporuč firmu“

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky (dále jen jako „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi Pořadatelem marketingové akce „Doporuč firmu“ (dále jen jako „Akce“) a Účastníkem Akce, přičemž jejich cílem je stanovit podmínky Akce, vzájemná práva a povinnosti Pořadatele a Účastníka a též vymezit, za jakých podmínek náleží Účastníkovi Odměna upravená dále v těchto Podmínkách. Pořadatel a Účastník prohlašují, že mají vůli vstoupit do smluvního vztahu, který za splnění dále uvedených podmínek vzniká odesláním elektronického formuláře Akce (viz bod VI) a jehož obsah je taktéž vymezen těmito Podmínkami. Elektronický formulář Akce (dále jen jako „Elektronický formulář“) se nachází na adrese www.nasestravenka.cz/doporuceni.
 2. Cílem Akce je, aby Pořadatel získal od účastníků doporučení určitých zaměstnavatelů, kteří mohou mít zájem o zajištění stravování formou elektronických nebo papírových stravenek Pořadatele (dále jen „Stravenky“).
 3. Pořadatelem je pro potřeby těch podmínek míněna:

  společnost Lidl stravenky v.o.s.
  se sídlem: Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5

  IČO: 05433720
  DIČ: CZ 05433720

  kontaktní linka 257 086 853
  e-mailová adresa: obchod@nasestravenka.cz

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. A 77555

  (dále jen „Pořadatel“)

 4. Účastníkem je fyzická osoba, která úplně a pravdivě vyplnila a odeslala Elektronický formulář, a která splňuje podmínky stanovené v bodu IV těchto Podmínek (dále jen „Způsobilý účastník“).
 5. Tím že Účastník odeslal Elektronický formulář, výslovně souhlasí s těmito Podmínkami a je jimi vázán. Účastník odesláním Elektronického formuláře potvrzuje, že je plně svéprávný, způsobilý a oprávněný uzavřít Smlouvu (bod VI) za podmínek uvedených dále.
 6. Účastník bere na vědomí, že případné náklady spojené s doporučením zaměstnavatele či jinak vzniklé v souvislosti s doporučením a plněním těchto Podmínek, mu nebudou nijak hrazeny ani propláceny. Účastníci, kterým nevznikne nárok na Odměnu, nebudou nijak vyrozumíváni.
 7. Pořadatel Akce je oprávněn bez náhrady Akci pozastavit, odvolat, anebo zrušit. Pravidla Akce mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech Pořadatele v souvislosti s Akcí, avšak pouze tyto Podmínky jsou považovány v rámci Akce za jediné, úplné a konečné.

II. Prohlášení účastníka a základní pravidla pro doporučení

 1. Účastník výslovně prohlašuje, že:
  1. splňuje podmínky pro účast v Akci a tedy, že je Způsobilý Účastník (bod IV),
  2. údaje, které v Elektronickém formuláři uvedl, jsou úplné a pravdivé, přičemž ukáže-li se opak, nese Účastník veškeré následky z toho vyplývající;
  3. je-li spotřebitelem ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tak odesláním formuláře stvrzuje, že byl seznámen s těmito Podmínkami, a že mu v jejich rámci byly řádně sděleny v souladu s ust. § 1811 odst. 2 a ust. § 1820 odst. 2 OZ všechny údaje týkající se osoby Pořadatele a práv a povinností vyplývajících z uzavřené předpokládané dále v těchto Podmínkách;
  4. e-mailová adresa Účastníka uvedená v Elektronickém formuláři spadá do sféry Účastníka a Účastník průběžně (nejméně jednou denně) kontroluje příchozí zprávy na uvedené e-mailové adrese;
  5. souhlasí v zájmu transparentnosti procesu s tím, že Pořadatel, případně jím pověřená osoba, může Účastníkem doporučeného zaměstnavatele informovat o podmínkách této Akce a identitě Účastníka, a že může prověřovat u daného zaměstnavatele, zda Účastník není ve vztahu k zaměstnavateli Osobou v konfliktu zájmů;
  6. bere na vědomí, že Pořadatel přijímá doporučení zaměstnavatelů ve smyslu těchto Podmínek pouze prostřednictvím Elektronického formuláře a v souladu s těmito Podmínkami, přičemž z doporučení učiněného jiným způsobem si nelze ve vztahu k Pořadateli ničeho nárokovat;
 2. Účastník dále prohlašuje, že jeho doporučení zaměstnavatele učiněné prostřednictvím Elektrického formuláře splňuje následující podmínky:
  1. doporučení je založené na rozumné úvaze Účastníka a poskytnuté v souladu s právními předpisy;
  2. doporučený zaměstnavatel spadá do cílového okruhu zaměstnavatelů (bod III);
  3. doporučení dané Účastníkem nebude možné vyhodnotit jako doporučení dané osobou v konfliktu zájmů s příslušným zaměstnavatelem, tzn. zejména, že účastník není osobou, která je, případně by mohla být považována, za osobu, která je reálně schopná ovlivnit rozhodnutí doporučovaného zaměstnavatele o uzavření Smlouvy o zajištění stravování (dále jen „Osoba v konfliktu zájmů“ );
 3. Z důvodu ochrany před nevážnými a neodůvodněnými doporučeními je počet přípustných doporučení na jedno telefonní číslo anebo e-mailovou adresu omezen na jedno v kalendářním měsíci. Pokud u doporučení, které Pořadatel obdrží, bude uvedeno telefonní číslo anebo e-mailová adresa, které již byly uvedeny alespoň u jednoho jiného doporučení v posledních 30 dnech (stačí naplnění této podmínky u jednoho z uvedených údajů), nebude Pořadatel k takovému doporučení přihlížet, a toto tedy nebude vyvolávat právní účinky předpokládané těmito Podmínkami. Pořadatel si nicméně vyhrazuje právo přihlížet i k nezpůsobilému doporučení dle předchozí věty, shledá-li pro to závažné důvody a takové doporučení pak vyvolává právní účinky předpokládané těmito Podmínkami, oznámí-li Pořadatel písemně Účastníkovi (na jeho e-mailovou adresu dle Elektronického formuláře), že k jeho doporučení bude přihlížet, přestože nesplňuje uvedené omezení. V případě, že Účastník podá více doporučení, představuje Smlouva o každém doporučení oddělené právní jednání.

III. Cílový okruh zaměstnavatelů

 1. Pořadatel má zájem výhradně o doporučení zaměstnavatelů, na něž je Akce zaměřena, tedy o zaměstnavatele se sídlem nebo místem podnikání v České republice, kteří mají zájem o poskytování stravování svým zaměstnancům v České republice formou stravenek.
 2. Pořadatel pak nemá zájem o doporučení zaměstnavatelů z veřejné sféry, kteří spadají do působnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dále Pořadatel nemá zájem o doporučení zaměstnavatelů, s nimiž v době doporučení již má uzavřenu rámcovou smlouvu o zajištění stravování (dále jen „Smlouva o zajištění stravování“) o dodávkách Stravenek. Tito zaměstnavatelé nespadají do cílového okruhu zaměstnavatelů.

IV. Podmínky pro účast na Akci

 1. Účastníkem Akce může být pouze fyzická osoba starší 18 let za předpokladu, že má adresu pro doručování na území ČR.
 2. Účastníkem Akce se nemohou stát zaměstnanci Pořadatele, dalších společností skupiny Schwarz v ČR (zejména Lidl Česká republika v.o.s., Lidl Holding, s.r.o., Lidl E-Commerce Logistics s.r.o. a Kaufland Česká republika v.o.s.), a osoby blízké těmto osobám.
 3. Z účasti na akci jsou vyloučeny Osoby v konfliktu zájmů. Za takovou osobu se vždy považuje zejména člen orgánu doporučovaného zaměstnavatele, jeho jiný zástupce a zaměstnanec a osoby těmto osobám blízké.
 4. Z možnosti podat doporučení na určitého zaměstnavatele jsou dále vyloučeny osoby, které by podáním takového doporučení porušily zákonem či jiným právním předpisem uloženou povinnost.

V. Vyhodnocení doporučení

 1. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel obdržená doporučení průběžně vyhodnocuje a případně bude Účastníka kontaktovat ohledně předmětu doporučení s využitím údajů uvedených v odeslaném Elektronickém formuláři.
 2. V případě, že Pořadatel obdrží více doporučení na téhož zaměstnavatele, přihlíží se pouze k tomu doporučení daného zaměstnavatele, které Pořadatel obdrží jako první.
 3. Na základě doporučení:
  1. které učinil Způsobilý Účastník,
  2. které se týká cílového okruhu zaměstnavatelů (bod III),
  3. které bylo učiněno způsobem předpokládaným touto Smlouvou,
  4. ke kterému se přihlíží,
  5. a které splňuje další náležitosti stanovené těmito Podmínkami (dále též jako „Řádné doporučení“),
  bude Pořadatel kontaktovat příslušného zaměstnavatele se standardním návrhem Smlouvy o zajištění stravování. Pořadatel však nemůže zaručit, že zaměstnavatel v případě kontaktování bude mít o Stravenky zájem, a že bude Smlouva o zajištění stravování uzavřena.
 4. Pořadatel u každého Řádně doporučeného zaměstnavatele, u kterého se uzavření Smlouvy o zajištění stravování bude jevit jako vysoce pravděpodobné, prověří v rámci dostupných informací, zda Účastník není ve vztahu k příslušnému zaměstnavateli Osobou v konfliktu zájmů. O tomto ověření bude vyhotoven písemný záznam.

VI. Uzavření Smlouvy

 1. Odesláním Elektronického formuláře Způsobilým Účastníkem mezi sebou Účastník a Pořadatel uzavírají smlouvu (dále jen jako „Smlouva“) ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 OZ. Obsah Smlouvy je stanoven v následujících ustanoveních těchto Podmínek a Účastník a Pořadatel (společně také jako „Strany“) vyjadřují vůli být touto Smlouvou vázáni.
 2. K uzavření Smlouvy však nedojde:
  1. není-li Účastník Způsobilým Účastníkem (bod I/4),
  2. je-li kterékoliv z prohlášení Účastníka v bodu II/1 nepravdivé,
  3. nesplňuje-li doporučení zaměstnavatele ze strany Účastníka požadavky na Řádné doporučení (bod V/3), nebo kteroukoliv z podmínek stanovených v bodu II/2, nebo
  4. jde-li ze strany Účastníka o doporučení, ke kterému se dle ustanovení těchto Podmínek nepřihlíží.
 3. Předmětem Smlouvy je závazek Pořadatele poskytnout Účastníkovi Odměnu dle níže uvedeného, v případě splnění dále uvedených podmínek ze strany Účastníka.

VII. Podmínky vzniku práva na odměnu dle Smlouvy

 1. Účastníkovi vzniká na základě uzavřené Smlouvy právo na níže uvedenou nepeněžitou odměnu (dále jen jako „Odměna“) při splnění všech následujících podmínek:
  1. Účastník podal doporučení na základě uzavřené Smlouvy (dle bodu VI) jako první ze všech účastníků ve vztahu k danému zaměstnavateli,
  2. doporučeným zaměstnavatelem bylo potvrzeno, že Účastník není Osobou v konfliktu zájmů,
  3. Pořadatel s doporučeným zaměstnavatelem uzavře do dvou měsíců od obdržení doporučení Účastníka platnou Smlouvu o zajištění stravování,
  4. na základě platně uzavřené Smlouvy o zajištění stravování s příslušným zaměstnavatelem, tento u Pořadatele nejpozději do konce šestého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude Smlouva o zajištění stravování uzavřena, pro své zaměstnance, ve třech po sobě následujících kalendářních měsících (dále jen „Rozhodné období“), platně a účinně objednal a řádně a včas zaplatil a převzal Stravenky a
  5. Účastník neodstoupil od Smlouvy a závazek ze Smlouvy ani jinak nezanikl.
 2. Nebude-li jakákoliv z výše uvedených podmínek splněna, právo Účastníka na odměnu nevzniká, a to bez ohledu na důvod nesplnění příslušné podmínky.
 3. V odůvodněných případech může Pořadatel přiznat splnění podmínky v bodu VII/1/e i při překročení lhůt tam uvedených; daná podmínka se pak považuje za splněnou, oznámí-li Pořadatel tuto skutečnost písemně Účastníkovi.

VIII. Výše a splatnost odměny dle Smlouvy

 1. Právo účastníka na Odměnu dle předchozího bodu spočívá v nároku na nepeněžitou odměnu v podobě dárkových karet Lidl v hodnotě závisející na průměrné měsíční hodnotě stravenek převzatých od Pořadatele příslušným zaměstnavatelem na základě Smlouvy o zajištění stravování, v Rozhodném období, a to dle následující tabulky:

  Průměrná měsíční hodnota stravenek v Kč Hodnota dárkových karet Lidl v Kč
  méně než 70 000,- Kč 1 000
  70 001,- Kč až 140 000,- Kč 5 000
  více než 140 000,- Kč 10 000
 2. Pro odstranění případných pochybností Strany uvádějí, že průměrná měsíční hodnota stravenek dle výše uvedeného se vypočítá tak, že se zprůměruje hodnota převzatých stravenek ve třech po sobě následujících měsících v Rozhodném období, přičemž v každém z měsíců Rozhodného období musí být objem převzatých stravenek vyšší než nula.
 3. O vzniku práva na Odměnu Pořadatel Účastníka vyrozumí s použitím kontaktních údajů uvedených v Elektronickém formuláři nejpozději do dvou měsíců od konce Rozhodného období a požádá Účastníka o údaje potřebné pro řádné vypořádání Odměny.
 4. Odměnu Pořadatel zašle Účastníkovi na své náklady a to po obdržení podepsaného protokolu o předání Odměny (dále jen jako „Protokol“), jehož návrh připraví a zašle Pořadatel Účastníkovi do 10 pracovních dnů od obdržení údajů potřebných pro řádné vypořádání Odměny.
 5. Nárok na vydání Odměny dospěje okamžikem, kdy Pořadatel obdrží od Účastníka dvě vyhotovení podepsaného Protokolu, v němž bude uvedena zejména identifikace účastníka, adresa v České republice k zaslání dárkových karet, výše odměny a závazek mlčenlivosti Účastníka ohledně údajů o výši odměny a informacích rozhodných pro stanovení její výše.
 6. V případě, že do 10 dnů od odeslání výzvy Pořadatele na e-mail Účastníka uvedený v Elektronickém formuláři nebudou ze strany Účastníka poskytnuty údaje potřebné k vyhotovení Protokolu dle výše uvedeného anebo neobdrží-li Pořadatel do 10 dnů od odeslání návrhu Protokolu zpět dvě vyhotovení podepsaného Protokolu, zaniká nárok Účastníka na Odměnu marným uplynutím takové lhůty.
 7. Dárkové karty budou odeslány Pořadatelem do 20 dnů ode dne, kdy Pořadatel obdrží dvě vyhotovení podepsaného Protokolu dle výše uvedeného. Dárkové karty budou zasílány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to doporučeně do vlastních rukou Účastníka, na náklady Pořadatele. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel neodpovídá ze ztrátu či poškození takové zásilky, a že případnou reklamaci bude nutné uplatnit u příslušného provozovatele poštovních služeb ze strany Účastníka. Účastník je povinen dárkové karty převzít; v případě, že Účastník dárkové karty nepřevezme, není Pořadatel povinen zasílat je opakovaně, nedohodne-li se s Účastníkem jinak.
 8. Dárkové karty budou aktivovány nejpozději do 5 dnů od jejich odeslání; platnost dárkových karet je 12 měsíců od data aktivace. Podmínky užívání dárkových karet Lidl jsou k dispozici na adrese https://www.lidl.cz/cs/darkova-karta.htm a Účastník s nimi souhlasí. Účastník bere na vědomí, že po uplynutí platnosti dárkové karty již tuto není možné uplatnit a jeho právo na Odměnu nelze nijak kompenzovat.

IX. Další ujednání týkající se Smlouvy

 1. Účastník se zavazuje dodržovat mlčenlivost o uzavření Smlouvy, o jejím předmětu a o jejím plnění.
 2. Při reklamaci obdržené dárkové karty se uplatní ustanovení občanského zákoníku a zák. č. 634/1992. Sb., o ochraně spotřebitele. V případě, že obdržená dárková karta je vadná, zejména vykazuje-li mechanické poškození, není v ujednané hodnotě apod., má účastník právo na její výměnu. Nárok na výměnu dárkové karty musí účastník uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co její vadu zjistil, a to v sídle Pořadatele. Účastník má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady dárkové karty.
 3. Účastník který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, v souladu s § 1829 OZ. Účastník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (který je přílohou těchto Podmínek), není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. Účastník bere na vědomí, že s ohledem na důvěrnost informací mezi Pořadatelem a zaměstnavateli, kterým dodává Pořadatel Stravenky, nebude Pořadatel Účastníkovi poskytovat žádné bližší podklady ani informace, které použije pro výpočet výše Odměny.
 5. Odměnu není možné plnit v penězích. Právo na Odměnu je vázáno na osobu Účastníka a nelze jej postoupit ani jinak převést třetí osobě a nelze jej ani použít k započtení. Nepřevzatá Odměna propadá Pořadateli Akce. Účastník Akce je povinen zaevidovat odměnu v souladu s platnými a účinnými účetními a daňovými předpisy.
 6. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 7. Smlouva zaniká:
  1. splněním závazku Pořadatele, tedy odesláním Odměny účastníkovi (bod VIII/7),
  2. uplynutím 2 měsíců od obdržení doporučení Účastníka prostřednictvím Elektronického formuláře, pokud do té doby nebude uzavřena Smlouva o zajištění stravování s doporučeným zaměstnavatelem,
  3. uplynutím 6 měsíců od uzavření Smlouvy o zajištění stravování s doporučeným zaměstnavatelem, pokud do 6 měsíců od uzavření Smlouvy o zajištění stravování nedošlo k naplnění podmínek pro vznik práva Účastníka na Odměnu (bod VII),
  4. odstoupením Pořadatele od Smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy Účastníkem, přičemž za podstatné porušení se považuje zejména nepravdivé prohlášení Účastníka dle bodu II/1 anebo II/2, nebo
  5. odstoupením Účastníka v případě podstatného porušení smlouvy Pořadatelem nebo i bez udání důvodu ve smyslu bodu IX/3.
 8. Smlouva zaniká dále splněním rozvazovací podmínky, a to v případě, že Účastník přestane být Způsobilým účastníkem (bod IV). Účastník je povinen bezodkladně písemně informovat Pořadatele v případě, že Účastník (i) přestane splňovat podmínky pro účast v akci (bod IV) anebo (ii) zjistí, že nesplňoval podmínky pro účast v akci (bod IV) již při uzavření Smlouvy.

X. Zpracování osobních údajů

 1. Pořadatel bude, jakožto správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), zpracovávat osobní údaje účastníků Akce (a tedy i údaje Účastníka), a to v rozsahu, v němž mu je účastníci Akce poskytnou.
 2. Pořadatel bude zpracovávat identifikační a kontaktní osobní údaje účastníků Akce a dále údaje týkající se doporučení účastníka Akce, vč. osobních údajů kontaktních osob doporučeného zaměstnavatele. Poskytnutím těchto údajů Pořadateli Účastník Akce prohlašuje, že je oprávněn takto s těmito údaji nakládat.
 3. Účelem zpracování osobních údajů je plnění smluvního vztahu mezi Pořadatelem a Účastníkem Akce, který uzavřením Smlouvy (bod VI/1) dle výše uvedeného. Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, a jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 4. Pořadatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu účinnosti Smlouvy (bod VI/1) a dále nejdéle 5 let od jejího ukončení, nevznikne-li potřeba, aby Pořadatel tyto osobní údaje zpracovával pro jiný účel, např. pro své oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) v podobě uplatnění práv v případném soudním sporu.
 5. Příjemci osobních údajů poskytnutých účastníky Akce budou zpracovatelé, které Pořadatel dle čl. 28 GDPR pověří jejich zpracováním, a dále doporučený zaměstnavatel, kterému Pořadatel při sjednávání Smlouvy o zajištění stravování sdělí identitu Účastníka Akce, který jej doporučil. Pořadatel nebude předávat osobní údaje ke zpracování mimo EU či Evropský hospodářský prostor.
 6. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům Akce v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:
  • právo obdržet bezplatně na základě žádosti informace o osobních údajích, které o nich Pořadatel zpracovává (čl. 15 GDPR);
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li nesprávné či nepřesné (čl. 16 GDPR);
  • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR);
  • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů (čl. 18 GDPR); a
  • právo na přenositelnost osobních údajů, které Pořadateli poskytli (čl. 20 GDPR).
 7. Tato práva mohou účastníci Akce uplatnit u Pořadatele na adrese uvedené v úvodu těchto Podmínek, příp. na e-mailové adrese obchod@nasestravenka.cz.
 8. Účastníci Akce se mohou dále obrátit se svojí stížností na zpracování osobních údajů v rámci této Akce na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 9. S dotazy ke zpracování osobních údajů v rámci této Akce se mohou účastníci Akce obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Pořadatele, a to na e-mailové adrese ochranaosobnichudaju@lidl.cz.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele na adrese https://nasestravenka.omax.cz/doporuceni/podminky a zároveň jsou uloženy v písemné podobě k nahlédnutí v jeho sídle. Účastník obdrží znění Podmínek v textové podobě na e-mailovou adresu účastníka dle Elektronického formuláře; Účastník bere na vědomí, že e-mail se zněním Podmínek je pouze informativní a odesláním e-mailu s Podmínkami není dotčeno ustanovení Podmínek o tom, kdy Smlouva není uzavřena (bod VI/2). Pořadatel se řídí Compliance progamem „Naše stravenka“ (https://www.nasestravenka.cz/compliance ); Účastník má možnost prostřednictvím tam uvedených kontaktů oznámit jakékoliv podezření na nezákonné jednání Pořadatele či jeho zástupců. Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi společností Lidl a Účastníkem, který je spotřebitelem, o právech a povinnostech vyplývajících ze smluv o poskytování služeb je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI (www.coi.cz ).
 2. Účastník odesláním Elektronického formuláře, po seznámení se s celým obsahem těchto Podmínek, potvrzuje, že mu byly Pořadatelem, v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy, srozumitelným způsobem, poskytnuty základní informace v souladu s § 1811 odst. 1 a 2 OZ, konkrétně:
  1. označení a sídlo Pořadatele včetně kontaktních údajů,
  2. údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím Odměny,
  3. údaj o době trvání smlouvy uzavřené pomocí Elektronického formuláře a podmínky jejího ukončení, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, což je uvedeno podrobně v těchto Podmínkách.
 3. Stane-li se kterékoliv z ustanovení těchto Podmínek neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.
 4. Je-li v těchto Podmínkách uveden odkaz v podobě „římská číslice“ nebo „římská číslice/arabská číslice“, je tím odkazováno na bod těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak