Loading...

Obchodní podmínky pro poskytovatele stravování

Obecná část

 1. Těmito obchodními podmínkami pro poskytovatele stravování se řídí právní vztahy mezi Společností a Poskytovatelem ze smlouvy o obchodní spolupráci (dále jen „Smlouva“).
 2. Výrazy použité v těchto obchodních podmínkách, které jsou uvozeny velkým písmenem, mají význam stanovený v hlavní části Smlouvy, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno výslovně jinak nebo nevyplývá-li z kontextu nepochybně něco jiného.
 3. Společnost zřídí Poskytovateli elektronický uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“), který umožňuje Poskytovateli komunikovat se Společností prostřednictvím internetu nebo získat informace o stavu zpracování Stravenek předložených k proplacení. Informace potřebné pro využívání Uživatelského účtu jsou zpřístupněny na www.nasestravenka.cz.
 4. Přístup k Uživatelskému účtu má (jako administrátor) kontaktní osoba uvedená v příloze 3 Smlouvy. Poskytovatel tímto souhlasí s tím, že kontaktní osoba je oprávněna zřídit přístupová práva dalším fyzickým osobám (dále jen „Uživatelé“), jakož i tato práva rušit či – bude-li to technicky umožněno – měnit. Kontaktní osoba a další Uživatelé jsou oprávněni (každý z nich samostatně) za Poskytovatele jednat ve všech věcech týkajících se Smlouvy. Poskytovatel je povinen zajistit, aby se každá takto oprávněná osoba seznámila s podmínkami a pravidly týkajícími se Stravenek.
 5. Společnost přidělí kontaktní osobě a každému Uživateli e-mailem jedinečné identifikační prvky (dále jen „Bezpečnostní údaje“), které umožňují přístup k Uživatelskému účtu (příp. k více Uživatelským účtům). Poskytovatel zajistí, že kontaktní osoba a Uživatelé budou chránit své Bezpečnostní údaje, především že zamezí jejich zcizení či zneužití neoprávněnými osobami, a že technické prostředky, pomocí nichž využívá služby Uživatelského účtu (např. počítač), budou zabezpečeny proti případnému zneužití. Poskytovatel, kontaktní osoba nebo Uživatel je povinen neprodleně ohlásit Společnosti ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití Bezpečnostních údajů nebo bezpečnostních prostředků. Poskytovatel uzavřením Smlouvy souhlasí s tím, že sdělení dostupná kontaktní osobě nebo Uživatelům prostřednictvím Uživatelského účtu jsou ve sféře dispozice Poskytovatele, a považují se tedy za doručená Poskytovateli.
 6. Uživatelský účet je obvykle dostupný 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, ledaže tomu brání vážné důvody. O plánovaném přerušení dostupnosti Uživatelského účtu Společnost Poskytovatele předem vhodným způsobem informuje. V odůvodněných případech však může Společnost poskytování služeb Uživatelského účtu na potřebnou dobu přerušit i bez předchozího upozornění.
 7. Poskytovatel je oprávněn požádat o změnu kontaktní osoby formou písemného oznámení ve formě formuláře dostupného na internetových stránkách www.nasestravenka.cz; Společnost může vyžadovat předložení dokladů k prokázání oprávnění osob žádajících o změnu kontaktní osoby. Společnost provede změnu do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení, případně doložení vyžádaných dokladů; v této lhůtě též odešle nové Bezpečnostní údaje na nový kontaktní email Poskytovatele.
 8. Možnost využívat Uživatelský účet zaniká 1 měsíc po zániku závazků ze Smlouvy.
 9. K uzavření Smlouvy může dojít i za použití prostředků komunikace na dálku prostřednictvím internetových stránek Společnosti na adrese www.nasestravenka.cz. Konkrétní popis postupu je uveden na těchto stránkách. Proces uzavření Smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku zahrnuje vždy ověřovací platbu dle článku 10 těchto obchodních podmínek. Společnost je však oprávněna požadovat provedení ověřovací platby i v případě uzavření Smlouvy jakoukoliv jinou formou; v takovém případě se použije článek 10 těchto obchodních podmínek obdobně.
 10. Po uzavření Smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku poskytne Společnost Poskytovateli bezplatně vyhotovení Smlouvy a všech dokumentů, které tvoří její součást, a informací potřebných k provedení ověřovací platby dle tohoto článku. Uzavře-li Poskytovatel Smlouvu za použití prostředků komunikace na dálku, zavazuje se do 7 dnů od obdržení informací potřebných k provedení ověřovací platby provést ověřovací platbu. Ověřovací platbu provede tak, že zadá platební příkaz, na základě kterého dojde k převodu 1 Kč z bankovního účtu Poskytovatele uvedeného v záhlaví Smlouvy na bankovní účet Společnosti, který Společnost specifikuje ve sdělení, které Poskytovatel obdrží dle tohoto článku. Společnost částku, kterou obdrží ověřovací platbou, poukáže zpět na bankovní účet, z něhož byla platba odeslána. Společnost potvrdí e-mailem Poskytovateli úspěšné provedení ověřovací platby podle tohoto článku (tj. skutečnost, že na relevantní účet Společnosti došla platba ve výši 1 Kč z relevantního účtu, který je veden pro Poskytovatele). Nedojde-li k úspěšnému provedení ověřovací platby ve lhůtě 7 dnů, může Společnost bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Společnost může též vyzvat Poskytovatele k vysvětlení a poskytnout mu případně dodatečnou lhůtu k provedení ověřovací platby; právo odstoupit od Smlouvy podle předchozí věty tím není dotčeno.
 11. Poskytovatel může provést změnu svého bankovního účtu v Uživatelském účtu; v takovém případě je povinen provést novou ověřovací platbu ve smyslu článku 10 těchto obchodních podmínek, zejména ve lhůtě 7 dnů od obdržení informací potřebných k provedení ověřovací platby. Změna bankovního účtu vůči Společnosti je účinná úspěšným provedením nové ověřovací platby ve smyslu článku 10 těchto obchodních podmínek a potvrzením Společnosti o úspěšném provedení nové ověřovací platby.
 12. Společnost vydává Stravenky v listinné (papírové) podobě (dále jen „listinné Stravenky“) nebo v elektronické podobě (dále jen „elektronické Stravenky“). Poskytovatel prostřednictvím příslušného formuláře ve svém Uživatelského účtu určí, zda a případně ve vztahu k jakým provozovnám bude přijímat listinné nebo elektronické Stravenky; v případě, že Poskytovatel určí, že přestane přijímat listinné či elektronické Stravenky, vztahují se na něj příslušná ustanovení Smlouvy po dobu nezbytnou pro technické provedení takové volby a vypořádání příslušných transakcí.
 13. Stravenky opravňují jejich držitele k odběru Stravování v ceně odpovídající jejich jmenovité hodnotě, a to kdykoli po dobu jejich platnosti. Stravenky mohou být vydány v různých typových variantách, přičemž s jednotlivými druhy Stravenek mohou být trvale či dočasně spojeny různé výhody pro zaměstnance nebo služby poskytované poskytovateli Stravování či jinými subjekty. Společnost může zpřístupnit bližší údaje o Stravenkách na internetových stránkách www.nasestravenka.cz.
 14. Poskytovatel se zavazuje přijímat Stravenky pouze tak, že oproti přijetí Stravenky poskytne jejímu držiteli Stravování v ceně odpovídající jmenovité hodnotě Stravenky, přičemž úhrada elektronickými Stravenkami je evidována a proplácena s přesností na zlomky v hodnotě 0,01 Kč.

Přijímání a proplácení listinných stravenek

 

 1. Listinné Stravenky mohou být vydány v různých jmenovitých hodnotách. Na každé listinné Stravence je uvedena její jmenovitá hodnota a doba její platnosti. Přijetím listinné Stravenky podle předchozího článku je uhrazena cena Stravování a Poskytovateli vzniká za podmínek dále stanovených právo předložit přijatou listinnou Stravenku Společnosti k jejímu proplacení.
 2. S výjimkou případů podle článku 20 těchto obchodních podmínek uhradí Společnost Poskytovateli částku ve výši odpovídající jmenovité hodnotě listinných Stravenek (dále jen „Částka k proplacení“) předložených jí způsobem a v souladu s podmínkami níže stanovenými, a to po sražení Provize a příslušné DPH.
 3. Poskytovatel předloží listinné Stravenky, jejichž prostřednictvím došlo k odběru Stravování, Společnosti k proplacení tak, že jednotlivé a oddělené listinné Stravenky doručí Společnosti (přičemž listinná Stravenka je doručena okamžikem skutečného převzetí Stravenky), prostřednictvím držitele poštovní licence na následující adresu:

  Benefity a.s.
  Podvihovská 304/12 - ODNOS
  746 99 Depo Opava 70
  Vlastnické právo k listinným Stravenkám a nebezpečí škody na nich přechází na Společnost převzetím příslušných listinných Stravenek ze strany Společnosti, případně převzetím osobou, která je pověřena přebíráním listinných Stravenek k proplácení; Společnost může pověřit další osoby přebíráním listinných Stravenek k proplácení nebo může umožnit jiné způsoby předkládání listinných Stravenek k proplácení, přičemž pověření a další podmínky takového překládání (a jejich následné změny a zrušení) uveřejní Společnost na www.nasestravenka.cz nebo je oznámí Poskytovateli prostřednictvím Uživatelského účtu.
 4. Poskytovatel spolu s listinnými Stravenkami (a stejným způsobem jako Stravenky) doručí vyúčtování na standardizovaném formuláři dostupném prostřednictvím Uživatelského účtu (dále jen „Výčetka“), ve kterém odkáže na tuto Smlouvu a její registrační číslo uvedené v záhlaví (dále jen „Registrační číslo“) a uvede počet a jmenovitou hodnotu listinných Stravenek předložených spolu s Výčetkou, výši pohledávky za Společností na Částku k proplacení, registrační číslo Smlouvy a potvrdí souhlas se zápočtem pohledávek z Částky k proplacení a z Provize navýšené o příslušnou DPH. V případě rozporu mezi údaji uvedenými ve Výčetce a množstvím či hodnotou listinných Stravenek, ke kterým se má daná Výčetka vztahovat, je rozhodující skutečné množství, hodnota a stav odevzdaných Stravenek, jak je převezme Společnost (prostřednictvím svého zástupce, případně prostřednictvím jiné osoby pověřené přebíráním Stravenek k proplácení); Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost OPTYS, spol. s r.o., IČO: 42869048 (dále jen „OPTYS“) otevírá zásilky s odevzdanými listinnými Stravenkami a provádí jejich kontrolní přepočet. Společnost může v oznámení o jiných způsobech předkládání Stravenek k proplácení stanovit jiná pravidla pro Výčetku a kontrolní přepočet.
 5. Společnost uhradí Částku k proplacení sníženou o Provizi a příslušnou DPH; takto určenou částku Společnost odešle do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy jí OPTYS doručí souhrnný protokol o výsledku přepočtů, který se vztahuje k příslušným listinným Stravenkám, a to ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele uvedeného v záhlaví Smlouvy, případně změněného způsobem dle těchto obchodních podmínek. Společnost zpřístupní protokol o výsledku přepočtů Poskytovateli. V případě, že Poskytovatel nesouhlasí s údaji v protokolu o výsledku přepočtů, je povinen u Společnosti uplatnit konkrétní námitky, včetně odůvodnění a veškerých podkladů, a to do 10 dnů od zpřístupnění protokolu Poskytovateli (ohledně zpřístupnění protokolu a podání námitek platí pravidla pro komunikaci smluvních stran dle článku 35 těchto obchodních podmínek). V případě, že Poskytovatel v uvedené lhůtě neuplatní u Společnosti řádně námitky, k později předloženým námitkám, odůvodnění a podkladům se nepřihlíží.

  Uplatní-li Poskytovatel včas námitky proti protokolu o výsledku přepočtů, případný doplatek Částky k proplacení (oproti výpočtu v protokolu o výsledku přepočtů) nenabude splatnosti dříve, než bude tento rozpor vyjasněn (zejména na základě kamerového záznamu o otevření zásilky a kontrolním přepočtu odevzdaných listinných Stravenek).
 6. Společnost je oprávněna odmítnout převzít a proplatit listinnou Stravenku, pokud:
  1. Stravenka je jakýmkoliv způsobem poškozená, znehodnocená či neúplná;
  2. Stravenka vykazuje znaky pozměňování nebo padělání;
  3. Stravenka není ještě platná anebo její platnost skončila před více než 1 měsícem před datem jejího předložení k proplacení, tj. datem skutečného doručení dle článku 17 těchto obchodních podmínek;
  4. jde o Stravenky, k nimž Poskytovatel nedoručil Výčetku;
  5. nebyla provedena ověřovací platba podle článku 10 nebo 11 těchto obchodních podmínek, pokud se taková ověřovací platba vyžaduje; nebo
  6. Stravenka byla předložena k proplacení později než 1 měsíc po skončení trvání závazků ze Smlouvy
   (dále společně jen „Vadné Stravenky“)
 7. Převzala-li Společnost Vadné Stravenky (ačkoliv Společnost nebyla povinna Vadné Stravenky převzít) je Společnost povinna:
  1. takovou skutečnost Poskytovateli oznámit spolu s uvedením místa, kde je možné nahlédnout do archivu, ve kterém jsou Vadné Stravenky uloženy;
  2. archivovat Vadné Stravenky po dobu 2 měsíců od oznámení dle tohoto článku; po uplynutí uvedené doby je Společnost oprávněna tyto Vadné Stravenky zničit; a
  3. umožnit Poskytovateli nahlédnout do archivu, ve kterém jsou Vadné Stravenky uloženy, a to v čase od 10,00 – 16,00 v pracovní den, který Poskytovatel oznámí Společnosti nejméně 5 pracovních dnů předem.
 8. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Částka k proplacení nepřísluší za Vadné Stravenky, a to bez ohledu na to, zda byly od Poskytovatele převzaty či nikoliv.
 9. Proplatila-li Společnost Vadné Stravenky (z důvodu, že Vadu Stravenek zjistila až po proplacení), může požadovat, aby Poskytovatel vrátil částku, kterou v souvislosti s Vadnými Stravenkami obdržel z titulu Částky k proplacení.
 10. Předložením listinných Stravenek k proplacení (Společnosti, případně pověřené osobě, dle článku 17 těchto obchodních podmínek) vzniká Společnosti právo na Provizi ve výši 2,5 % ze jmenovité hodnoty Stravenek, které Poskytovatel předloží k proplacení, přičemž uvedená Provize bude navýšena o DPH.
 11. Pohledávka na Provizi navýšenou o příslušnou DPH je splatná okamžikem vzniku práva na Provizi a na základě této Smlouvy se započítává proti pohledávce Poskytovatele na Částku k proplacení, a to vždy ke dni vzniku práva na relevantní Provizi. S ohledem na plnění odpovídající Provizi vystaví Společnost Poskytovateli daňový doklad se všemi náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Za den uskutečnění tohoto zdanitelného plnění se považuje den předložení Stravenek k proplacení. Příslušný daňový doklad odešle Společnost Poskytovateli elektronickou poštou na adresu uvedenou v Uživatelském účtu.

Přijímání a proplácení elektronických stravenek

 

 1. Elektronické Stravenky jsou představovány body (o jmenovité hodnotě 1 Kč, přičemž úhrada je možná i zlomky bodu) evidovanými na plastových kartách Naše stravenka (dále jen „Stravenková karta“). Stravenková karta je nepřenosná karta s kontaktním i bezkontaktním čipem vydávaná společností Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO: 00001350 (dále jen „Banka“), na základě licence společnosti Mastercard, s přiděleným osobním identifikačním číslem (PIN), umožňující provádění úhrad ceny nebo části ceny Stravování elektronickými Stravenkami vnitrostátními platbami v České republice u smluvních partnerů Společnosti.
 2. Poskytovatel přijímá na základě této Smlouvy elektronické Stravenky na úhradu ceny Stravování prostřednictvím platebního terminálu, který bude na základě smlouvy mezi Poskytovatelem a jeho bankou či jiným poskytovatelem platebních služeb akceptovat Stravenkové karty, a který Poskytovatel registruje prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Společnost nenese žádnou odpovědnost za provoz uvedeného terminálu a Poskytovatel odpovídá vůči své bance za to, aby plnil povinnosti spojené s jeho provozem při přijímání elektronických Stravenek. Částka odpovídající hodnotě přijatých elektronických Stravenek bude převedena na účet Poskytovatele za podmínek dohodnutých mezi Poskytovatelem a jeho bankou týkajících se přijímání Stravenkových karet.
 3. Poskytovatel bere na vědomí, že za proplacené elektronické Stravenky není Společností Poskytovateli přímo účtována Provize, nicméně platby iniciované Stravenkovou kartou jsou vedle dalších poplatků účtovaných na základě pravidel sjednaných mezi Poskytovatelem a jeho bankou či jiným poskytovatelem platebních služeb týkajících se přijímání karet Mastercard zpoplatňovány zvláštním bankovním poplatkem ve výši uveřejněné na www.nasestravenka.cz. Poskytovatel bere dále na vědomí, že Společnost neproplatí elektronickou Stravenku v případech, kdy půjde o transakci, kterou odmítnou provést buď banka Poskytovatele nebo Československá obchodní banka a.s. z důvodů vyplývajících z podmínek společnosti Mastercard nebo pravidel stanovených uvedenými bankami.

Společná ustanovení

 

 1. Poskytovatel se dále zavazuje:
  1. zvenčí i zevnitř viditelně označit veškeré své provozovny, v nichž v souladu se Smlouvou přijímá Stravenky, logem Stravenek, případně logem Stravenkové karty a případně jiným označením podle pokynů Společnosti;
  2. neznevýhodňovat jakýmkoliv způsobem při poskytování Stravování držitele Stravenek oproti ostatním spotřebitelům; Poskytovatel zejména není oprávněn jakkoli navyšovat ceny Stravování nebo omezovat jeho nabídku;
  3. nepřijímat poškozené, pozměněné či padělané listinné Stravenky nebo listinné Stravenky po době jejich platnosti a zavést opatření, které zabrání přijetí takových Stravenek;
  4. nepřijímat Stravenky na úhradu cen služeb či zboží, které nejsou Stravováním; a
  5. nepřijímat Stravenky poté, co zanikne, bude pozastaveno nebo ztratí účinnost podnikatelské oprávnění Poskytovatele potřebné k poskytování Stravování.
 2. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že za jakost, bezvadnost či jakoukoliv úroveň kvality Stravování poskytovaných Poskytovatelem odpovídá výlučně Poskytovatel. Společnost tedy za uvedené není žádným způsobem odpovědná.
 3. Společnost uschová pro ochranu zájmů Poskytovatele jako doklady pouze předložené listinné Stravenky a Výčetku nebo jejich prosté kopie (v listinné či elektronické podobě), a to nejvýše po dobu 1 měsíce od jejich odevzdání; po uplynutí uvedené doby je Společnost oprávněna tyto doklady zničit. Tím není dotčen článek 21 těchto obchodních podmínek.
 4. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost je při zajištění Stravování činná na základě příslušných smluv i ve prospěch zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé přitom jednají též v zájmu svých zaměstnanců, kterým jsou Stravenky poskytovány. Tito zaměstnanci jsou příjemci plnění Poskytovatele ze zprostředkovaných smluv o poskytnutí Stravování. Společnost má právo na Provizi za podmínek ve Smlouvě stanovených bez ohledu na shora uvedenou smluvní spolupráci se zaměstnavateli (kteří jednají též v zájmu svých zaměstnanců).
 5. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna vypovědět závazky ze Smlouvy bez udání důvodu, a to výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 2 kalendářní měsíce a začíná plynout první kalendářní den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 6. V případě, že kterákoliv smluvní strana poruší ustanovení Smlouvy a tato smluvní strana nezajistí neprodlenou nápravu takového porušení na základě výzvy druhé smluvní strany, popř. se stejné porušení Smlouvy bude opakovat, je druhá strana oprávněna odstoupit od závazků ze Smlouvy, a to oznámením o odstoupení doručeným porušující smluvní straně; tím není dotčen článek 10 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 7. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak a bez ohledu na to, jakou formou byla Smlouva uzavřena, veškerá oznámení či jiná sdělení činěná podle Smlouvy či v souvislosti s ní, včetně dokladů v elektronické podobě dle článku 38 těchto obchodních podmínek, (dále jen „Oznámení“) musí být učiněna v českém jazyce a:
  1. v případě, že Oznámení činí Společnost, doručena
   1. písemně na adresu Poskytovatele uvedenou v Uživatelském účtu, nebo
   2. na e-mailovou adresu Poskytovatele (jeho kontaktní osoby) uvedenou v Uživatelském účtu, nebo
   3. prostřednictvím Uživatelského účtu;
  2. v případě, že Oznámení činí Poskytovatel, doručena
   1. písemně na adresu sídla Společnosti nebo
   2. prostřednictvím Uživatelského účtu.
 8. Za účelem vyloučení pochybností se stanoví, že ustanovení článku 35 těchto obchodních podmínek se nepoužije pro odevzdávání a doručování listinných Stravenek včetně Výčetky, které je Poskytovatel povinen provádět výlučně způsobem dle článku 17 těchto obchodních podmínek, ani pro udělení souhlasu s převedením práv či povinností dle článku 39 těchto obchodních podmínek. Smlouvu je možno měnit ve formě dle článku 35 těchto obchodních podmínek, není-li ve Smlouvě nebo v obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak.
 9. Při jakékoliv komunikaci mezi smluvními stranami je Poskytovatel povinen používat své Registrační číslo.
 10. Poskytovatel uděluje souhlas s použitím daňového dokladu v elektronické podobě podle ZDPH s ohledem na všechna plnění, která se pro něj dle Smlouvy a jejích příloh uskutečňují.
 11. Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit či jinak převést jakékoli své právo či povinnost v souvislosti se Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Společnost je však oprávněna bez předchozího souhlasu Poskytovatele postoupit Smlouvu nebo její část nebo převést jakékoli své právo či povinnost či postoupit pohledávku ze Smlouvy na společnost, která je ovládána stejnou osobou jako Společnost nebo je ovládána Společností.
 12. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že v případě, že by jakékoliv ustanovení Smlouvy bylo nebo se stalo neplatným, zdánlivým, neúčinným či nevynutitelným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost, neúčinnost či nevymahatelnost Smlouvy jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé, neúčinné či nevymahatelné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy a lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, pokud by smluvní strany neplatnost včas rozpoznaly. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové vadné ustanovení Smlouvy ustanovením novým, které bude platné a vymahatelné a které bude svým obsahem co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Smlouvy a účelu, kterého smluvní strany původně zamýšlely vadným ustanovením docílit.
 13. Smluvní strany upustí od jakýchkoli finančních příspěvků/darů vůči druhé smluvní straně, jím pověřeným osobám a/nebo jejich pracovníkům. To platí i pro nabízení finančních příspěvků/darů blízkým osobám zaměstnanců a/nebo pověřených osob smluvní strany. Stejné důsledky jako jednání smluvní strany mají jednání osob, které byly smluvní stranou pověřeny nebo které pro ni pracují. Přitom je jedno, zda byly tyto výhody nabídnuty, přislíbeny nebo poskytnuty výše uvedeným osobám nebo v jejich zájmu třetí osobě.
 14. Smluvní strany se zavazují dodržovat vůči svým zaměstnancům povinnosti vyplývající pro ně z příslušných pracovněprávních předpisů a mezinárodních smluv, včetně stanovení pracovních podmínek, BOZP, odměňování, pracovní doby a omezení přesčasů. Stejně tak se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající pro ně v oblasti ochrany dětí a mladistvých, zákazu dětské práce a nucených prací, zákazu diskriminace, v oblasti ochrany životního prostředí a svobody organizování a shromažďování. Smluvní strany se zavazují zdržet se při plnění Smlouvy spolupráce s dodavateli, o nichž je příslušné smluvní straně známo, že porušují povinnosti uvedené v tomto článku.
 15. Poskytovatel, fyzická osoba, bere na vědomí, že Společnost (a) předává informace o Poskytovateli uvedené ve Smlouvě, případně poskytnuté v souvislosti s plněním Smlouvy, členům podnikatelského seskupení, jehož je členem Společnost, a to pro vnitřní administrativní účely tohoto seskupení, a (b) využívá podrobnosti elektronického kontaktu Poskytovatele, zejména e-mailové adresy Poskytovatele uvedené ve Smlouvě, k zasílání nabídek, obchodních sdělení ve smyslu příslušných právních předpisů. Poskytovatel bere na vědomí, že Společnost bude zpracovávat jeho výše uvedené údaje po dobu trvání Smlouvy a že je oprávněn kdykoliv vznést proti tomuto zpracování námitku. Poskytovatel potvrzuje, že byl seznámen s Prohlášením o ochraně soukromí dostupném na www.nasestravenka.cz.
 16. V případě, že Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je Poskytovatel povinen zaslat tuto Smlouvu do 5 pracovních dnů po jejím uzavření Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv a obratem doložit Společnosti splnění této povinnosti. Ustanovením předchozí věty není dotčeno oprávnění Společnosti zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím registru smluv, a to zejména v případě, že Poskytovatel Smlouvu neuveřejní dle předchozí věty; pokud budou uveřejnění podléhat další právní jednání v souvislosti se Smlouvou, uplatní se toto pravidlo obdobně. Po dobu, kdy Smlouva či jiné právní jednání podléhající uveřejnění dle tohoto článku nejsou uveřejněny, není Společnost v prodlení s plněním svých příslušných povinností ze Smlouvy či takového právního jednání.

Přechodné ustanovení

 

 1. Odkazuje-li smlouva nebo jiný dokument vyhotovený Společností nebo Zaměstnavatelem před účinností změny těchto obchodních podmínek na jejich určité ustanovení, platí pro účely jejich výkladu, že tento odkaz po účinnosti změny těchto obchodních podmínek odkazuje na to ustanovení aktuálních obchodních podmínek, které obsahuje věcně stejnou nebo věcně nejbližší úpravu.

 

Verze: 1. října 2021