Loading...

Pravidla marketingové akce
„Naše stravenka – výroba a doprava karet zdarma“

01.09.2019 – 31. 1.2020
(dále jen „Pravidla“)

1. Akci pořádá

společnost Lidl stravenky v.o.s.
se sídlem: Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČO: 05433720
DIČ: CZ05433720
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77555
(dále jen „Pořadatel“)

2. Termín Akce

Marketingová akce Naše stravenka – výroba a doprava karet zdarma (dále jen „Akce“) probíhá od 01.09.2019 (00:00:00 hod.) do 31..01.2020 (23:59:59 hod.) (dále jen „Doba konání Akce“).

3. Výhoda poskytovaná v Akci

Pořadatel vrátí všem účastníkům, kteří splní podmínky Akce dle těchto Pravidel, poplatky za vyhotovení stravenkových karet a manipulační poplatky spojené s jejich doručením za Dobu konání Akce.

4. Účast v Akci

Účastníkem Akce může být pouze podnikatel v souvislosti se svou podnikatelskou činností v ČR nebo veřejnoprávní korporace v souvislosti se svou činností (například obec, příspěvková organizace nebo organizační složka státu), ve všech případech za předpokladu, že účastník má adresu pro doručování na území ČR; z účasti v Akci jsou vyloučeny veškeré další subjekty, zejména spotřebitelé. Účastníkem Akce nemůže být osoba, která má již ke dni 31.08.2019 uzavřenu s Pořadatelem smlouvu o zajištění stravování, jejímž předmětem je dodávka stravenek vydávaných Pořadatelem.

Účastníky Akce se nemohou stát zaměstnanci Pořadatele (a to ani, pokud by v souvislosti se svou podnikatelskou činností splnili shora uvedenou podmínku), dalších společností skupiny Lidl v ČR a osoby blízké těmto osobám.

Účastník Akce se zapojí do Akce tím, že v Době trvání Akce naplní všechny následující podmínky (osoba, která splnila všechny podmínky, dále jen „Účastník Akce“):

 • řádně uzavře s Pořadatelem platnou rámcovou smlouvu o zajištění stravování, jejímž předmětem je dodávka stravenek vydávaných Pořadatelem (dále jen „Smlouva“),
 • bude před uzavřením Smlouvy informována o Akci a zdrží se v souvislosti s uzavřením Smlouvy sdělení Pořadateli, že účast na Akci odmítá,
 • učiní veškerá jednání potřebná případně k nabytí účinnosti Smlouvy (například zveřejnění Smlouvy v registru smluv),
 • na základě Smlouvy u Pořadatele pro své zaměstnance platně a účinně objedná a - po zaplacení příslušného poplatku za vyhotovení a manipulačního poplatku spojeného s doručením – řádně převezme alespoň 1 stravenkovou kartu „Naše stravenka“ (dále jen „Stravenková karta“),
 • učiní veškerá jednání potřebná případně k nabytí účinnosti objednávky (například zveřejnění objednávky v registru smluv) a
 • na základě Smlouvy u Pořadatele alespoň dvakrát ve dvou různých kalendářních měsících (tj. dvěma oddělenými objednávkami) platně a účinně objedná a řádně a včas zaplatí elektronické stravenky na každou Stravenkovou kartu objednanou pro zaměstnance Účastníka Akce v Době trvání Akce, přičemž každá objednávka elektronických stravenek pro každou stravenkovou kartu v každém z uvedených dvou měsíců bude v částce minimálně 1 000 Kč.

Každá jednotlivá podmínka musí být zcela splněna právě v Době trvání Akce; dojde-li ke splnění byť jediné podmínky nebo její části před Dobou trvání Akce nebo po ní, příslušná osoba se Akce neúčastní, a to bez ohledu na důvod, pro který nebyla některá podmínka v Době trvání Akce splněna. U plateb je rozhodující okamžik připsání na účet Pořadatele.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Akci nebo jednající v rozporu s těmito Pravidly nebudou do Akce zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala příjemcem výhody v Akci, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, ztrácí nárok na výhodu a výhoda nebude poskytnuta.

5. Výhoda pro Účastníky Akce

Pořadatel se zavazuje poskytnout všem Účastníkům Akce, kteří splní požadavky dle těchto Pravidel Akce, následující výhodu: Pořadatel poskytne slevu na dodávku Stravenkových karet a stravenek ve výši rovnající se součtu celého řádně zaplaceného poplatku za vyhotovení příslušných Stravenkových karet a celého řádně zaplaceného manipulačnímu poplatku spojeného s jejich doručením, přičemž výhoda se týká pouze první objednávky Stravenkových karet příslušného Účastníka Akce v daném kalendářním měsíci.

Z hlediska rozhodného časového období se sleva týká uvedených dvou poplatků ve vztahu ke všem jednotlivým Stravenkovým kartám, u nichž dojde v Době konání Akce ke splnění všech následujících podmínek:

 • uzavření nové Smlouvy s Pořadatelem,
 • bude před uzavřením Smlouvy informována o Akci a zdrží se v souvislosti s uzavřením Smlouvy sdělení Pořadateli, že účast na Akci odmítá,
 • objednávka Stravenkových karet; bude-li v jednom kalendářním měsíci více objednávek Stravenkových karet téhož Účastníka Akce, týká se výhoda první objednávky Stravenkových karet v kalendářním měsíci,
 • zaplacení poplatků s nimi spojených ze strany Účastníka Akce,
 • převzetí takových Stravenkových karet Účastníkem Akce a
 • dvě objednávky stravenek Účastníka Akce na připsání na všechny uvedené Stravenkové karty, každá z takových objednávek v jiném kalendářním měsící, a zaplacení úplaty za takové stravenky ve výši 1 000,- Kč u každé objednávky na každou stravenkovou kartu.

Nebudou-li veškeré tyto podmínky u určité Stravenkové karty splněny v Době konání Akce, výhoda ohledně takové Stravenkové karty nenáleží. U plateb je rozhodující okamžik připsání na účet Pořadatele.

Sleva se netýká jiných poplatků případně spojených s uvedenými Stravenkovými kartami, než je poplatek za vyhotovení a manipulační poplatek spojený s jejich doručením; sleva se tak netýká zejména poplatků spojených s případným požadavkem zaměstnavatele na personalizaci vzhledu Stravenkových karet (umístění loga zaměstnavatele apod.).

6. Způsob poskytnutí výhody

Pořadatel zašle Účastníkům Akce, kterým dle těchto Pravidel Akce vznikne nárok na slevu, dobropis v elektronické podobě ve výši odpovídající výši slevy, a to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby Účastníka Akce na www.nasestravenka.cz . Účastník Akce se zavazuje dobropis od Pořadatele převzít a poskytnout i veškerou součinnost potřebnou k řádnému předání výhody.

Částku odpovídající výši slevy zašle Pořadatel nejpozději do 29.02.2020 na účet Účastníka Akce dle příslušné Smlouvy. Podmínkou pro vznik povinnosti Pořadatele zaplatit uvedenou částku Účastníkovi Akce je, že účet Účastníka Akce dle Smlouvy je veden v České republice a současně, pokud je Účastník Akce v dané době plátcem DPH, má Účastník Akce uvedený účet zveřejněn v registru plátců DPH. Bude-li vůči Účastníkovi Akce v době placení výhody zahájeno insolvenční řízení, bude Pořadatel postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Pořadatel si vyhrazuje, že veškerá práva a pohledávky Účastníka Akce vůči Pořadatele v souvislosti s Akcí nelze postoupit ani jinak převést bez písemného souhlasu Pořadatele a nelze je použít ani k jednostrannému započtení.

7. Všeobecné podmínky Akce

Pokud si Účastník Akce nepřeje se Akce účastnit, zaniká jeho účast a nárok na výhodu sdělením Pořadateli. Povinnost Pořadatele je splněna okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Pořadatele ve prospěch účtu Účastníka Akce dle těchto Pravidel. Pořadatel neodpovídá za to, kdy a zda bude příslušná částka připsána na účet Účastníka Akce. V případě vzniku nejasností či pochyb ohledně účtu, na který má výhoda placena, se Účastník Akce zavazuje poskytnout Pořadateli veškerá potřebná vysvětlení a doklady; do doby vyjasnění takových nejasností či pochyb není Pořadatel v prodlení se zaplacením příslušné částky. Účastník Akce je povinen zaevidovat výhodu v souladu s platnými a účinnými účetními a daňovými předpisy.

Pořadatel je oprávněn bez náhrady Akci pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla; o změně či doplnění Pravidel Akce informuje Pořadatel vhodným způsobem, zejména na svých internetových stránkách. Pravidla Akce mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech Pořadatele v souvislosti s Akcí, avšak tato úplná Pravidla Akce jsou považována v rámci Akce za jediná, úplná a konečná.

8. Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla Akce jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele na adrese https://www.nasestravenka.cz/akce/podminky a zároveň jsou uložena v písemné podobě k nahlédnutí v jeho sídle.

 

Měříme, ladíme a vylepšujeme, aby pro vás prohlížení webu bylo co nejpříjemnější. Proto si potřebujeme ukládat data o používání webu. Více informací